Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 

Абакумова Вікторія Іванівна

Доктор історичних наук (2011), професор (2013).

Вищу освіту здобула у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за спеціальністю «Архівознавство». Магістр педагогіки вищої школи.

Захистила докторську дисертацію на тему «Діячі культури України в період системних змін 1985 - 1991 рр.» (спеціальність 07.00.01 - Історія України).

Нагороджена грамотами Сумської обласної державної адміністрації (2015, 2018), Почесною грамотою Голови Сумської обласної державної адміністрації (2018), медаллю Національної академії педагогічних наук України “Леся Українка” (2019).

Викладає навчальні дисципліни:

 • Вступ в спеціальність
 • Історіографія та джерелознавство історії України
 • Спеціальні історичні дисципліни
 • Методика використання історичних джерел у навчанні історії України

Коло наукових інтересів: Дослідження людини у транзитивні періоди історії. Є автором понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Найбільш важливі наукові праці:

 1. Прокуратура Луганської області: історія та сьогодення : монографія / уклад. В. І. Абакумова ; голова ред. кол. Ю. В. Ударцов. - Луганськ : ВАТ "ЛОД", 2006. - 290 с.
 2. Українська еліта на хвилі національно-культурного відродження другої половини 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. // Українська еліта в контексті вітчизняної історії : монографія / наук. ред. В.Ф.Литвиненко. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С.175-189.
 3. Творча інтелігенція України в період системних змін 1985–1991 рр. : монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 304с.
 4. Трудова діяльність молоді Донбасу в умовах війни 1941–1945 рр. : монографія. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 176с. (у співавторстві).
 5. Професор В.Ф. Литвиненко. Матеріали до біографії та наукової праці / уклад. : В.І. Абакумова, В.В. Атюшкіна. – Луганськ : Ноулідж, 2012. – 204 с.
 6. Малоизвестные страницы оккупации Ворошиловграда // Очерки истории культуры Луганщины. Т. II : кол. моногр. – Луганск : Шико, 2013. – С.117-138 (у співавторстві).
 7. Толерантность и конфронтация в сфере духовных ценностей в период перестройки // Гуманитарные проблемы современности: человек и общество : монография. Книга 23. – Новосибирск : Изд-во ЦРНС, 2015. – С. 101–142.
 8. Методика використання джерел у навчанні історії України [дидактичні матеріали] : навчальний посібник. Частина 1. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2018. – 184 с.

Фахові публікації за останні 5 років:

 1. Українські літератори в змаганнях за свідомість суспільства на рубежі 80-90-х рр. ХХ ст. // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип.28. – Луганськ, 2010. – С.3-8.
 2. Чернобыльский фактор в позиции украинской интеллигенции: исторический аспект (1985–1991 гг.) // Ученые записки Орловского государственного университета: Научный журнал. – № 3 (Ч.1). – Орел, 2010. – С.76-81.
 3. Електронні архіви – вимога інформаційного суспільства: деякі проблеми становлення // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 31. – Луганськ, 2011. – С.3-9.
 4. Бібліотеки – провідні інформаційні установи в процесі інформаційного обслуговування суспільства // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Луганськ, 2012. – Вип. 34 – С.3-9.
 5. Впровадження Інтернет-центрів у наукових бібліотеках як складова інформатизації суспільства // Історичні записки : збірник наукових праць. – Луганськ, 2012. – Вип. 33. – С.3-8.
 6. Дослідження людини у транзитивні періоди історії: методологічний аспект проблеми // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – Вип.57(2). – К., 2012. – С.17-20.
 7. Інтернет-центр наукових бібліотек  як складова інформаційного обслуговування користувачів // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 34 – Луганськ, 2012. – С.3-9.
 8. Технології web 2.0 як засоби інтеграції бібліотек до електронного комунікаційного середовища // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : науковий журнал. – 2012. – № 13 (184). Ч.2. – С.140-148.
 9. Роль Всесоюзного товариства винахідників та раціоналізаторів в контексті соціально-економічного життя УРСР у 1958-1964 рр. (За матеріалами Державного архіву Луганської області) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – Вип.60. – К., 2012. – С.126-130.
 10. Інформаційне обслуговування та його види в системі бібліотечного інформаційного сервісу // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – № 12 (183). Ч.2. – С. 134-138.
 11. Інтерактивний доступ до наукової періодики: аналіз питання // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : науковий журнал. – 2013. – № 4 (193). Ч.2. – С.9-16.
 12. Соціальні орієнтири влади у розвитку робітничого класу Донбасу в період контрольованого лібералізму (др. пол. 50-х - пер. пол. 60-х рр. ХХ ст.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – Вип. 71. – К., 2013. – С.192-194.
 13. Характеристика та основні принципи web 2.0: бібліотекознавчий аспект // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : науковий журнал. – 2013. – № 6 (195). Ч.1. – С. 179-183.
 14. Ресурси ВНЗ України з інформаційно-бібліотечного забезпечення сфери культури та мистецтва // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 41. – С.221 – 227.
 15. Методологія дослідження мінливих періодів історії // Історичні студії суспільного прогресу . – 2014. – №2. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженко, 2014. – С. 89 – 96
 16. До проблеми імплементації Україною норм міжнародного права про воєнні злочини // Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове фахове видання / юридичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Електрон. журн. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – Режим доступа: http://www.pap.in.ua/6_2014/115.pdf.
 17. Факторы и последствия снижения благосостояния творческой интеллигенции в период перестройки // История. Историки. Источники. – 2015. – № 2; URL:history2014.esrae.ru/6-28 
 18. Конституционная реформа как движущий фактор к демократии: историко-правовой аспект / Абакумова В.И., Баланюк Н.Ю. // Вестник Краснодарского университета МВД России : научно-практический журнал. – 2015. – №3(29). – С.5-9.
 19. Удосконалення контрольно-наглядової діяльності за недержавними пенсійними фондами / Абакумова В.И., Баланюк Н.Ю. // Форум права. – 2016. – № 1. – С. 5–9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_1_3.pdf
 20.  Музейна і театральна справа в Глухові 1921 року мовою документів // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. Вип. 9 / Національний заповідник "Глухов", Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, ГНПУ ім. О.Довженка. – Київ-Глухів : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. – С. 477 - 482.

 21. Формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі застосування навчальних хрестоматій з історії / Абакумова В.І., Гриценко А.П. // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук.праць. Вип. 32 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. – С.42-48. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 32).

 22. Формування профорієнтологічної компетентності майбутніх учителів історії в процесі професійної підготовки / Зінченко В.П., Абакумова В.І. // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки Випуск № 10. – Черкаси, 2016. – С.55-67.

 23. Роль історичного джерела в суб’єктивізації науково-пізнавального процесу // Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей. Вип. 3. Серія «Історичні науки» / [ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С.77-81.

 24. Методика роботи зі структурно-логічними схемами у процесі вивчення історичних дисциплін в умовах педагогічного закладу вищої освіти / В. Абакумова // Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 70. - С. 23-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2017_70_7
 25. Народний молодіжний аматорський театр «Пілігрім» у м. Глухові: етапи становлення та сучасність /  Бурда І.,  Абакумова В.І. // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. Вип. 10 / Національний заповідник "Глухов", Центр пам'яткознавства НАН України і  УТОПІК, ГНПУ ім. О.Довженка. –  Київ-Глухів : Центр пам'яткознавства НАН України і  УТОПІК, 2018. – С. 376 - 379. 
 26. З фонду «Канцелярії Генеральної військової артилерії, м. Глухів, Ніжинського полку» ( ЦДІАК). Сіверщина в історії України. Глухів, 2019. Вип. 12. С. 180–182.

 

Статті, які видані у наукометричних виданнях:

 1. Чернобыльский фактор в позиции украинской интеллигенции: исторический аспект (1985–1991 гг.) / В.И. Абакумова // Ученые записки Орловского государственного университета: Научный журнал. – № 3 (Ч.1). – Орел, 2010. – С.76-81.
 2. До проблеми імплементації Україною норм міжнародного права про воєнні злочини // Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове фахове видання / юридичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Електрон. журн. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014.
 3. Факторы и последствия снижения благосостояния творческой интеллигенции в период перестройки // История. Историки. Источники. – 2015. – № 2; URL:  (дата обращения: 04.06.2015).
 4. Grading the political dispositions of the populations in the conditions of occupation: historical experience (Luhansregion, 1941 – 1943) [Electronic resource] // История и археология. – 2015. – № 6. 
 5. Статус украинской государственности в конституционно-правовых актах Украинской Центральной Рады 1917 ‑ 1918 гг. / А.Н. Грибенко, В.И. Абакумова // Актуальные вопросы современной науки: сборник научных трудов. Выпуск 41 / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск : Изд-во ЦРНС, 2015. – С. 94-103.

 6. Конституционная реформа как движущий фактор к демократии: историко-правовой аспект // Вестник Краснодарского университета МВД России : научно-практический журнал. – 2015. – №3(29). – С.5-9.

 7. Формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі застосування навчальних хрестоматій з історії / Абакумова В.І., Гриценко А.П. // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук.праць. Вип. 32 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. – С.42-48. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 32)
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru