Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

TkachenkoFOTO1

Ткаченко Наталія Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент

У 2000 закінчила Глухівський державний педагогічний інститут імені С. М. Сергєєва-Ценського за спеціальністю «Початкове навчання та іноземна мова (англійська)», здобула кваліфікацію «вчитель початкових класів та іноземної мови (англійської).

З 1999 по 2001 роки працювала вчителем в НВК: загальноосвітня школа № 2-ліцей м. Глухова на посаді вчителя англійської мови.

З 2001 року працює в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.

З 2004 по 2007 рік навчалася в аспірантурі НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема: «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності».

У 2015 році пройшла підвищення кваліфікації для викладачів вищих навчальних закладів (термін 6 місяців). Тема випускової роботи «Упровадження технологій дистанційного навчання з дисциплін гуманітарного спрямування» (Свідоцтво СПК № 002071).

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов та методики викладання.

З 2014 по 2016 рр. виконувала обов’язки завідувача кафедри іноземних мов та методики викладання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

З 2016 по 2018 роки навчалася в докторантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Ткаченко Н.М. активно займається науковою роботою, бере участь в атестації наукових кадрів, залучає студентську молодь до наукових пошуків. Підготувала переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальностей «Романо-германські мови та літератури» (2012 р.),«Педагогічні науки» (2013 р. та 2016 р.).

З 2014 року є вченим секретарем постійно діючої спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Коло наукових інтересів:

    професійно орієнтована підготовка майбутніх учителів іноземних мов;

    формування професійного іміджу вчителя іноземних мов.

Має понад 50 публікацій,є автором 4 навчальних посібників для студентів ЗВО, співавтором колективної монографії.

Основні публікації за останні 5 років:

 1. Ткаченко Н. М. Методичні засади викладання інтегрованого курсу «Англійська мова та світова література» у програмі підготовки майбутніх учителів англійської мови. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Ялта: РВВ КГУ, 2014. Вип. 46. Ч. 3. С. 133-139.
 2. Ткаченко Н. М. Теоретичні засади формування міжкультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки. Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. Ялта: РИО КГУ, 2014. Вып. 46. Ч. 4. С. 251-256.
 3. Ткаченко Н. М. Особливості реалізації соціокультурного підходу до навчання іноземних мов у вищій школі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. № 8 (42). С. 255-262.
 4. Ткаченко Н. Теоретико-методологічні основи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземної мови з урахуванням положень концепції «Нова українська школа». Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. № 9 (63). С. 188-200.
 5. Ткаченко Н. Орієнтири професійної діяльності сучасного вчителя іноземних мов.Педагогічні науки. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. № 73, Т. 1. С. 139-144.
 6. Ткаченко Н. Проектування педагогічної системи цілеспрямованого формування професійного іміджу майбутніх учителів англійської мови. TransformationsincontemporarySociety: HumanitarianAspects:monograph. Opole: TheAcademyManagementandAdministrationinOpole, 2017. p. 269-276.
 7. Ткаченко Н. Концепція системного формування професійного іміджу вчителя іноземної мови.Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Вип. 1. Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. С. 124-129.
 8. Ткаченко Н. Визначення поняття «професійний імідж»: погляд на проблему. Вища школа. Київ: «Знання», 2017. № 3 (152). С.89-96.
 9. Ткаченко Н. Імідж як феномен міждисциплінарного наукового дослідження. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 1 (33). Глухів. С. 119-127.
 10. TkachenkoNataliia. ForeignLanguageteachersprofessionalimagestructure. Modern Science − Moderní věda. Praha. Česká Republika: Nemoros. 2017. № 1. С. 77-84.
 11. Ткаченко Н. Концептуальна модель формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов: методологічні, теоретичні та практичні засади реалізації. Вища школа. Київ: «Знання», 2017. № 7 (156). – С.86-99.
 12. Ткаченко Н.М.Педагогічні фактори та умови успішної реалізації педагогічної системи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у ВПНЗ. Теорія і методика професійної освіти.
 13. Ткаченко Н. Н. Функции профессионального имиджа учителя иностранных языков. Наука и образование – важнейший фактор развития общества в современных условиях: материалы IV международной научно-практической конференции (Караганда, 28 апреля 2017). Караганда, 2017. С. 272-275.
 14. Tkachenko N. Qualitative characteristics of the levels of the Foreign languages teacher’s professional image. Scientific horizons – 2017: materials of the XIII international scientific and practical conference (Sheffield, September 30 − October 7, 2017). Sheffield, 2017. P. 3-11.
 15. Ткаченко Н.М. Педагогічні принципи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Pedagogika. Współczesneproblemyiperspektywyrozwoju. Warszawa, 2017. Str. 90-92.
 16. Tkachenko N. M. Selecting and structuring the content of the future teachers of English professional training in the aspects of their professional image forming. Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności. 2018. Nr 1 (9). S. 20-25.
 17. Ткаченко Н.М. Стратегії, техніки та технології створення позитивного професійного іміджу вчителя іноземних мов. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. К. 2018. Вип. 60. Т. 2. С. 168-172.
 18. Ткаченко Н.М. Критеріально-рівневий підхід до діагностуванняпрофесійногоіміджу вчителя іноземних мов. Педагогічні науки. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. № 81, Т. 1. С. 201-207.
 19. Ткаченко Н.М.Методика формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти. Інноваційна педагогіка. 2018. № 3. С. 180-183.
 20. Ткаченко Н.М.Генезис уявлень про імідж в історії людства. Інноваційна педагогіка. 2018. № 5. С.133-137.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru