Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Кафедра культури української мови, стилістики та методики навчання

 

          Відповідно до наказу №165 від 20.06.2014 р. «Про зміни до організаційної структури університету», відповідно до статей 26 та 30 Закону України «Про вищу освіту», Статуту Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, п.1.8.1, на підставі рішення Вченої ради університету від 18.06.2014 р. (протокол №12) та з метою оптимізації організаційної та навчально-наукової структури університету, поліпшення наукової, науково-дослідної та науково-технічної діяльності на базі навчально-наукового інституту гуманітарної освіти створено кафедру української мови, стилістики та методики навчання.

Кафедра культури української мови, стилістики та методики навчання є структурним підрозділом навчально-наукового інституту гуманітарної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

На кафедрі працює 1 доктор наук, 5 кандидатів наук, доцентів, 2 асистенти.

Науковим структурним підрозділом кафедри культури української мови, стилістики та методики навчання є науково-дослідницька лабораторія з проблем розроблення і функціонування електронних навчальних засобів у сфері мовно-літературної освіти.

 Завідувач лабораторії – доктор педагогічних наук, професор Бадер Валентина Іванівна.

За кафедрою української мови, стилістики та методики навчання закріплено підготовку науково-педагогічних кадрів у докторантурі зі спеціальності 13.00.02 – Теорія та методика навчання (українська мова).

Наразі на кафедрі функціонують проблемні групи та студентські наукові гуртки, а саме:

 1. Інноваційні підходи до вивчення української літератури у старших класах профільної школи. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Т.І.Дятленко.
 2. Інноваційні підходи до викладання української мови у вищій школі. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І.О.Кухарчук.
 3. Науковий текст в аспекті девіатології (актуальні проблеми культури наукової комунікації). Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент І.В.Холявко.

Мета діяльності проблемних груп та наукових гуртків – формування у студентів професійної готовності до здійснення майбутньої фахової діяльності, розвиток дослідницького мислення, творчої активності.

 1. Навчальні дисципліни, що забезпечують викладачі кафедри:

Бадер В.І. – д. пед. наук, проф.

Методика викладання лінгвістичних дисциплін у вищій школі

Спецкурс «Електронна лінгводидактика»

Спецкурс «Основи психолінгвістики»

Дятленко Т.І. – канд. пед. наук, доц.

Актуальні проблеми сучасного літературознавства

Методика викладання літературознавчих дисциплін

Методика українознавства

Теорія літератури та актуальні проблеми сучасного літературознавства

Шкільний курс української літератури та методика його викладання

Кухарчук І.О. – канд. пед. наук, доц.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Спецкурс «Інноваційні підходи до викладання української мови у вищій школі»

Кузнецова Г.П. – канд. пед. наук, доц.

Стилістика

Риторика

Лучкіна Л.В. – канд. пед. наук, доц.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Холявко І.В. – канд. філол. наук, доц.

Сучасна українська мова з практикумом

Культура наукової української мови

Культура мовлення

Документознавство

Спецкурс «Типологія помилок»

Павлова А.А. - асистент

Документознавство

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Заремська І.М. - асистент

Культура мовлення

Сучасна українська мова з практикумом

Стилістика

Риторика

 1. Розклад консультацій викладачів кафедри

Графік чергувань викладачів кафедри культури української мови, стилістики та методики навчання

ПІБ День чергування Час Аудиторія
1. Бадер В.І. вівторок 1400 - 1600 к. №7
2. Дятленко Т.І. четвер 1400 - 1600 к. №7
3. Кухарчук І.О. четвер 1400 - 1600 к. №7
4. Холявко І.В. вівторок 1400 - 1600 к. №7
5. Заремська І.М. середа 1400 - 1600 к. №7
6. Павлова А.А. середа 1400 - 1600 к. №7
7. Кузнецова Г.П. вівторок 1700 - 1800 к. №7
8. Лучкіна Л.В. четвер 1700 - 1800 к. №7
 1. Науково-дослідницька тема кафедри: «Розроблення системи формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій»

Державний реєстраційний №0115U000181

 1. Основні публікації членів кафедри (останні 5 років)

Монографії:

 1. Бадер В.І. Теоретико-методичні засади формування комунікативної й соціокультурної компетентності майбутніх учителів // Шляхи формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів : колективна монографія /за наук. ред. проф. Бадер В.І. – Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014.  – С.34-54.
 2. Педагогічна практика – основа фахової вправності майбутнього вчителя-словесника: монографія / за редакцією Г. П. Кузнецової. – Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 192 с.

Посібники:

 1. Бадер В.І.  Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів. 1- 4 класи: навч. пос. / В.І. Бадер. – Донецьк: ВДБВ “ДОНБАС”, 2013. – 140 с.
 2. Дятленко Т.І. «Фахова практика вчителя-словесника»: навчальний посібник / О.М.Семеног, Л.О.Базиль, Т.І. Дятленко. _ Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2011. – С. 109 -132; 140 – 177; 178 – 332; 408 – 409; 429 – 446; 454 – 482.
 3. Кухарчук І.О. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Практикум : навчальний посібник / І.О. Кухарчук. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка. – 2011. – 214 с. 
 4. Кухарчук І.О. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Тестові завдання і контрольні роботи : навчальний посібник / І.О.  Кухарчук. – Глухів : РВВ ГНПУ  ім. О. Довженка. – 2012. – 342с. 
 5. Кузнецова Г.П., Кухарчук І.О.Стилістика і культура ділового ук­раїнського мовлення в освітній сфері спілкування : навчальний посібник / Г.П.Кузнецова, І.О.Кухарчук. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка. – 2013. – 218 с.
 6. Кухарчук І.О., Марєєв Д.А., Павлова А.А. Українська мова за професійним спрямуванням: діагностика навчальних досягнень студентів: Навчальний посібник / І.О.Кухарчук, Д.А.Марєєв, А.А.Павлова. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – 380 с.
 7. Кузнецова Г. П.  Працевлаштування випускників вищої школи: реалії і перспективи [Текст] : навч. - метод. посіб. / Г. П. Кузнецова, Н. І. Кримова ; Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім О. Довженка, 2013. – 76 с.
 8. Кузнецова Г. П.  Офіційно-ділова комунікація в системі адміністративно-управлінської діяльності ВНЗ [Текст] : навчально-нормативний посібник з офіційно-ділової комунікації в управлінській діяльності Глухівського НПУ ім. О. Довженка / Г. П. Кузнецова, В. А. Каліш ; Глухівський НПУ ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 238 с.
 9. Базові навчальні заклади кафедри та експериментальні майданчики (школи, дитячі садки, ПТНЗ, де проводиться науково-дослідна робота і практика)

Школи м. Глухова, Глухівського району, Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім..І.Я.Франка (Чернігівська область), Путивльський педагогічний коледж ім. С.В.Руднєва, ВКНЗ Сумської обласної ради «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка» (Сумська область), Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М.Грушевського (Вінницька область), Кременчуцький педагогічний коледж ім. А.С.Макаренка (Полтавська область).

«РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ»

Рік заснування – 1998.

Наукова спеціальність – 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови.

Напрям наукової діяльності: українська лінгводидактика – теорія і методика навчання української мови у початкових, середніх і вищих навчальних закладах.

Склад наукової школи

Бадер Валентина Іванівна – науковий керівник школи, доктор педагогічних наук, професор, автор багатьох публікацій, серед яких монографія, посібники з грифом МОН України, електронні посібники, навчальні мультимедійні програми, навчальні посібники для початкової, середньої та вищої школи, наукові статті у наукових збірниках України та зарубіжжя. Наукові інтереси зосереджені на проблемах, пов’язаних із удосконаленням культури усного і писемного мовлення учнів, студентів; розробленням комп’ютерних навчальних програм з української мови та методики її навчання; застосуванням інформаційних технологій у навчанні української мови.

Хижняк Інна Анатоліївна –  кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. декана факультету підготовки вчителів початкових класів (захистила кандидатську дисертацію в 1999 році під керівництвом проф Бадер В. І.).

Бабенко Оксана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, директор Слов’янського педагогічного ліцею (захистила кандидатську дисертацію в 2010 році під керівництвом проф. Бадер В. І.).

Галенко Анна Миколаївна – завершила роботу над кандидатською дисертацією. Науковий керівник – проф. Бадер В. І. 

Крехно Т.І. - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та російської філології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради – працює над докторською дисертацією.

Тематика досліджень науковців школи:

 1. Становлення й розвиток української електронної лінгводидактики (Бадер В.І.).
 2. Теорія і практика розвитку мовлення учнів початкових класів та студентів педагогічних ВНЗ (Бадер В.І.).
 3. Інформаційно-комунікаційні технології навчання в початковій та вищій школі (Бадер В.І., Хижняк І.А.).
 4. Формування лінгводидактичної компетентності вчителя початкових класів (Хижняк І.А.).
 5. Формування інтонаційних умінь і навичок у старшокласників як засіб творення усних висловлювань (Бабенко О.А.).
 6. Соціокультурні, культурологічні аспекти навчання мови у школі та ВНЗ (Бадер В.І., Галенко А.М.).
 7. Теоретико-методологічні засади формування лексикографічної компетентності в майбутніх учителів початкових класів (Крехно Т.І.).

Упродовж існування школи опубліковано монографії, посібники з грифом МОН України, статті, підготовлено і впроваджено в практику викладання лінгвістичних та лінгводидактичних курсів різноманітні програмно-педагогічні засоби (тестувальні й презентаційні програми, електронні підручники, посібники та ін.). Наукові здобутки постійно висвітлюються в науково-методичних журналах, апробовуються на регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференціях в Україні, країнах близького й далекого зарубіжжя.

 1. Міжнародні наукові контакти кафедри
 1. Університет Інформатики та Мистецтв (м. Лодзь, Польща). Викладачі кафедри проходять стажування з метою підвищення кваліфікації, публікуються в збірнику наукових праць: «Сучасна освіта: філософія, інновації, досвід», відвідують міжнародні семінари.
 2. Кизилординський державний університет ім. Коркит Ата: завідувач кафедри загальної педагогіки доктор педагогічних наук, професор Майгельдієва Шарбан Мусабековна є членом редакційної колегії електронного збірника наукових праць «Актуальні проблеми лінгводидактики».
 1. Основні заходи, що плануються кафедрою (семінари, конференції,  зустрічі тощо).

22.04.2015 року – регіональний науково-методичний семінар «Інформаційно-комунікаційні технології в роботі вчителя-словесника».

0
0
0
s2sdefault
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru