Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Навчально-методична література викладачів кафедри

(секція української мови)

Посібники

Каліш В. А. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та контрольні завдання з сучасної   української мови / В. А. Каліш. – Глухів: МО УРСР, 1988. – 48 с.

Семеног О. М., Каліш В. А. Контрольно-тренувальні завдання для слухачів очно-заочних підготовчих курсів / О. М. Семеног, В. А. Каліш. – Глухів, 1991. – 51 с.

Каліш В. А., Терехова В. А. Державний     екзамен     із сучасної української мови та   методики   її   викладання. Програма педуніверситетів     для       студентів спеціальності 7. 010103 «Українська мова і література» / В. А. Каліш, В. А. Терехова. – Глухів, 2001. – 30 с.

Цінько С. В., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т. та ін. Тестові завдання з української мови. Для 5 класу. За заг. ред. Скуратівського Л. В. – К .: КІМО : Рута, 2001. – 132 с.

Цінько С. В., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т. та ін. Тестові завдання з української мови. Для 9 класу. За заг. ред. Скуратівського Л. В. – К. : КІМО : Рута, 2001. – 116 с.

Цінько С. В., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т. та ін. Тестові завдання з української мови. Для 7 класу. За заг. ред. Скуратівського Л. В. – К. : КІМО : Рута, 2001. – 120 с.

Цінько С. В., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т. та ін. Тестові завдання з української мови. Для 6 класу. За заг. ред. Скуратівського Л. В. – К. : КІМО : Рута, 2001. – 104 с.

Цінько С. В., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т. та ін. Тестові завдання з української мови. Для 11 класу. За заг. ред. Скуратівського Л. В. – К. : КІМО : Рута, 2002. – 108 с.

Холявко І. В. Мовностилістичні аспекти редагування : навчальний посібник / І. В. Холявко. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – 240 с.

Кухарчук І.О. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Практикум : навчальний посібник / І.О. Кухарчук. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка. – 2011. – 214 с.

Куриленко В. М. Конспект лекцій зі старослов’янської мови для студентів спеціальності „Українська мова і література” / Укл. В. М. Куриленко, Д. А. Марєєв. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 84с.

Кухарчук І.О. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Тестові завдання і контрольні роботи : навчальний посібник / І.О.  Кухарчук. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка. – 2012. – 342с.

Цінько С. В. Рідне слово : навчальний посібник з розвитку зв’язного мовлення / С. В. Цінько, В. Г. Дячкова, О. М. Ковальова. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2012. – 224 с.

Кузнецова Г. П., Кухарчук І. О. Стилістика і куль­ту­ра ділового українського мовлен­ня в освітній сфері спілкування : навчальний посібник. – Глухів :РВВ Глухівського НПУ ім.О.Довженка. – 2013. – 218 с.

Холявко І. В. Фахова українська мова : навчально-методичний посібник / І. В. Холявко. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2013. – 140 с.

Кузнецова Г. П., Каліш В. А. Офіційно-ділова комунікація в системі адміністративно-управлінської діяльності ВНЗ : навчально-нормативний збірник-посібник з офіційно-ділової комунікації в управлінській діяльності / Г. П. Кузнецова, В. А. Каліш. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка. – 2013. – 238 с.

Куриленко В. М. Конспект лекцій із української діалектології : для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія (українська мова і література) / Укл. В. М.Куриленко, Д. А. Марєєв. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – 96 с.

Кухарчук І. О., Марєєв Д. А., Павлова А. А. Українська мова за професійним спрямуванням : діагностування навчальних досягнень студентів : навчальний посібник / І. О. Кухарчук, Д. А. Марєєв, А. А. Павлова. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Парірус», 2014. – 380 с.

Цінько С. В. Рідне слово : навчальний посібник з розвитку мовлення / С. В. Цінько, В. Г. Дячкова, О. М. Ковальова. – Cуми : «Видавничо-поліграфічне підприємство «Фабрика друку», 2014. – 224 с. (З грифом МОН)

Цінько С. В. Рідне слово : навчальний посібник з розвитку мовлення. 5-11 класи / С. В. Цінько, Л. М. Шерстюк, В. Г. Дячкова та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 160 с. (З грифом МОН).

Баранник Н. О. Сучасна українська літературна мова. Дієслово. Практикум : навчальний посібник / Н. О. Баранник. – Суми : ТОВ «Видавничо-поліграфічне підприємство «Фабрика друку» 2015. – 80 с.

Баранник Н. О. Морфологія української мови (Дієслово. Прислівник. Службові частини мови). Тестові завдання : навчальний посібник / Н. О. Баранник. –Суми : ТОВ «Видавничо-поліграфічне підприємство «Фабрика друку», 2015. – 196 с.

Корчова О. М. Риторична компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів (діагностичний аспект): навч.-метод. посіб./ Олена Михайлівна Корчова.– Суми: ПКП«Еллада S», 2015.– 156с.

Корчова О. М. Практична риторика : програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти за соціономічними спеціальностями / Олена Михайлівна Корчова. – Суми : ТОВ «Вид.-поліграфічне підприємство «Фабрика друку», 2016. – 224 с.

Електронні посібники

Кухарчук І. О. Синтаксис складного речення : навчальний посібник [Електронний ресурс] / І. ОКухарчук. – Глухів, 2016. – Режим доступу: http://library.gnpu.edu.ua/books/Syntax%20sentence/index.htm)

Холявко І. В. Культура наукової української мови : навчальний посібник [Електронний ресурс] / І. В. Холявко. – Глухів, 2016. – Режим доступу: http://library.gnpu.edu.ua/books/Scientific%20language/index.htm

Марєєв Д. А. Українська діалектологія : навчальний посібник [Електронний ресурс]/ Д. А. Марєєв. – Глухів, 2016. – Режим доступу: http://library.gnpu.edu.ua/index.php/korystuvachu/navchalno-metodychni-posibnyky(рішенням вченої ради ГНПУ ім. О. Довженка від 29 грудня 2016 року (протокол № 7) був рекомендований до впровадження в освітньому процесі.

Монографії (у співавторстві)

Українська культуромовна особистість учителя : теорія і практика [монографія] / За ред. Л. І. Мацько, О. М. Семеног; Глухівський державний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2008. – 298 с.

Комплексний підхід до фахової підготовки сучасного вчителя початкових класів : монографія / За наук. редакцією М. С. Вашуленка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 312 с.

Педагогічна практика – основа фахової вправності майбутнього вчителя-словесника : монографія // Кузнецова Г. П., Цінько С. В., Дятленко Т. І., Чайка О. М., Гричаник Н. І., Пінчук І. О., Кардашова Н. В. / за редакцією Г. П. Кузнецової. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 192 с.

Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : монографія / за наук. ред. М. С. Вашуленка. Суми. 2017. 410 с. (23,72 д.а.), співавтори: Кузнецова Г. П., Кухарчук І. О., Каліш В. А., Холявко І. О., Цінько С. В., Марєєв Д. А.

 

(секція української літератури)

  1. Новиков А. О. Марко Кропивницький і Харківщина. Розвідки, гіпотези, документи.Монографія. Харків: Майдан, 2000. 184 с.

  2. Новиков А. О. Слобожанський драматичний театр. Нариси історії. Монографія. Харків: ХДПУ, 2002. 109 с.

  3. Семеног О.М., Привалова С.П. Контрольні завдання з української літератури для вступників спеціальності 7.01.01.03 філологічного факультету. Глухів, 2002. 24 с.

  4. Патрік Зюскінд – художник постмодерністських ідей (за ред. проф. Давиденко Г.Й. Авторський колектив: Гурець М.П., Гричаник Н.І., Кукса Г.М., Строй О.В., Тимченко Л.Я.). Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. 33 с.

  5. Дятленко Т.І., Привалова С.П. Програма до державного екзамену з методики викладання української літератури для студентів спеціальності 7.01.01.03 українська мова та література. Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. 36 с.

  6. Ернест Хемінгуей – представник «втраченного покоління» ХХ ст. (за ред. Гричаник Н.І.). Глухів РВВ ГДПУ, 2005. 30 с.

  7. Привалова С.П. Методичні рекомендації до педагогічної практики з української літератури для студентів спеціальності 7.01.01.03 філологічного факультету. Глухів, 2005. 64 с.

  8. Величко М.О. Лекційні матеріали з історії зарубіжної літератури ХУІІ–ХУІІІ століття. Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. 190 с.

  9. Роман-антиутопія в контексті світової літератури (за ред. проф. Давиденко Г.Й. Авторський колектив: Гурець М.П., Гричаник Н.І., Чайка О.М., Величко М.О., Стрельчук Г.М.). Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. 95 с.

  10. Новиков А. О. Художній універсум Марка Кропивницького:Монографія. Харків: Майдан, 2006. 352 с.

  11. Привалова С. Самостійна робота студентів філологічного факультету з методики викладання української літератури. Глухів: РВВ, 2006. 40 с.

  12. Давиденко Г.Й., Величко М.О. Історія зарубіжної літератури ХУІІ–ХУІІІ століття: Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 292 с.

  13. Гоголь Н.В. Формування в учнів основної школи (5–6 класи) естетичної оцінки художнього твору в системі безперервної літературної освіти: навчально-методичний посібник. Глухів: РВВ ГДПУ, 2007. 68 с.

  14. Чайка О.М. Проблема «втраченого покоління» у творчості Е.М. Ремарка. Глухів: РВВ ГДПУ, 2007. 48 с.

  15. Сучасний літературний процес: співіснування і взаємодія різних стилів, напрямків, течій (за ред. проф. Давиденко Г.Й. Авторський колектив: Гурець М.П., Чайка О.М., Гричаник Н.І., Величко М.О., Стрельчук Г.М.). Глухів: РВВ ГДПУ, 2007. 99 с.

  16. Привалова С.П. Програма з методики викладання української літератури для студентів філологічного факультету спеціальності 7.01.01.03. Глухів: РВВ ГДПУ, 2007. 47 с.

  17. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія новітньої зарубіжної літератури: Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 274 с.

  18. Семеног О.М., Базиль Л.О., Дятленко Т.І. Практика в системі фахової освіти вчителя-словесника: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Фенікс, 2008. 288 с.

  19. Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика: монографія / за ред. О.І. Мацько, О.М. Семеног (авторський колектив: Н. Гоголь, Т. Дятленко, С. Привалова, О. Земка, Д. Мареєв). Глухівський державний педагогічний університет імені О. Довженка. Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. 298 с.

  20. Давиденко Г.Й., Чайка О.М., Гричаник Н.І., Кушнєрьова М.О. Латиноамериканська література ХХ–ХХІ століть: жанри, автори, стилі (за ред. проф. Давиденко Г.Й.). Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. 100 с.

  21. Привалова С.П. Вивчення мови художнього твору на уроках української літератури в старших класах школи. Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. 121 с.

  22. Олександр Пушкін і Микола Гоголь у контексті світової літератури (за ред. проф. Давиденко Г.Й. Авторський колектив: Чайка О.М., Гричаник Н.І. та ін.). Глухів: РВВ ГДПУ, 2009. 60 с.

  23. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття: Навч. посіб. 3-тє вид. К.: Центр учбової літератури, 2011. 400 с.

  24. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ століття: Навч. посіб. 3-тє вид. Центр учбової літератури, 2011. 488 с.

  25. Новиков А.О. Український театр на уроках літератури. Х.: Вид. група «Основа», 2011. 110 с.

  26. Новиков А.О. Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ ст.: монографія. Харків: 2011. 408 с.

  27. Семеног О.М., Базиль Л.О., Дятленко Т.І. Фахова практика вчителя-словесника: навч. посібник. Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2011. 496 с.

  28. Новиков А.О. Українська драматургія на уроках літератури. Х.: Вид. група «Основа», 2012. 159 с.

  29. Привалова С.П. Вивчення мови художнього твору в загальноосвітній школі. Харків: Основа, 2013. 175 с.

  30. Дятленко Т.І. Педагогічна практика – основа фахової вправності майбутнього вчителя-словесника: монографія. / за ред. Г.П.Кузнецової. Глухів РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013.

  31. УІІ Довженківські читання: Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Харків: ХІФТ, 2014. 120 с.

  32. Вивчення творчості Олександра Довженка в школі / А. О. Новиков, В.Й. Гриневич, С.П. Привалова, С.О. Максимчук-Макаренко, Н.В. Троша / за ред. проф. А. О. Новикова. Х.: Вид. група «Основа», 2014. 144 с.

  33. Новиков А. О. Український театр і драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ ст. монографія. Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2015. 412 с.

  34. VІІІ Довженківські читання: Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / за ред. проф. А. О. Новикова. Харків: ХІФТ, 2016. 124 с.

  35. Новиков А.О., Троша Н. О., Максимчук-Макаренко С.О. Літературні пріоритети Олександра Довженка: монографія / за ред. проф. А. О. Новикова. Суми: Видавництво Вінниченка Миколи Дмитровича, 2016. 212 с.

  36. Новиков А. О. Український театр у загальноосвітній школі (ХVІІ – перша половина ХІХ ст.): навчальний посібник. Х.: Вид. група «Основа», 2016. 127 с.

  37. Дятленко Т. І. Практикум з методики навчання української літератури в середніх навчальних закладах: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Суми: Ярославна, 2016. 208 с.

  38. Професійна підготовка фахівців: креативний підхід: монографія / Чайка О. М., Гричаник Н. І. та ін., за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир. 2017. 458 с.

  39. Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки: зб. наукових праць викладачів і студентів факультету філології та історії. Випуск 6 / відп. редактор В. А. Каліш. Суми: Вінніченко М.Д., 2018. 300 с.

   Електронні посібники

 1. Давиденко Г.Й., Величко М.О. Історія зарубіжної літератури ХУІІ – ХУІІІ століття: Навч. посібн. К.: Центр учбової літератури, 2007. 292 с.

 2. Дятленко Т.І.Формування умінь в учнів старших класів аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем. Глухів: РВВ ГДПУ, 2008.

 3. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія новітньої зарубіжної літератури: Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 274 с.

 4. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ століття: Навч. посібн. К.: Центр учбової літератури, 2011.488 с.

 5. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття: Навч. посібн. К.: Центр учбової літератури, 2011. 400 с.

 6. Дятленко Т.І.Практикум з методики навчання української літератури в середніх навчальних закладах. Суми: Ярославна. 2016.

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru