Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Навчально-методична література викладачів кафедри

 

Монографії

1. Учитель корифеїв: життя Марка Кропивницького: одноосібна монографія / за ред. проф. А. О. Новикова. Харків: ХІФТ, 2019. 248 с.

2. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: компетентнісний та інтегративний підходи: колективна монографія / за наук. ред. Л. Я. Бірюк. Суми, 2019. 382 с. (у співавт. з Кузнецовою Г. П.)

3. Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія: колективна монографія / гол. ред. К. І. Мізін. Переяслав-Хмельницький; Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2019. 410 с. (у співавт. з Медвідь Н. С.)

4. Advanced trends of the modern development of philology in European countries : Collective monograph. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. 240 р. (у співавт. з Клейменовою Т. В.)

5. Скарби українських говорів: тексти про борщ: монографія / Відп. ред. Н. Хібеба, В. Лєснова; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2019. 320 с. (у співавт. з Марєєвим Д. А.)

6. Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки: колективна монографія / за ред. А. О. Новикова. Харків : ХІФТ, 2019. 416 с. (у співавт. з Новиковим А. О., Кузнецовою Г. П., Рудою Г. С., Холявко І. В., Кухарчук І. О., Лучкіною Л. В., Цінько С. В., Каліш В. А., Корчовою О. М., Медвідь Н. С., Кабиш М. Ю., Дятленко Т. І., Приваловою С. П., Клейменовою Т. В., Кушнєрьовою М. О., Трошею Н. В.)

7. Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти: колективна монографія / за ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. Конін (Польща) – Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. 318 с. (у співавт. з Гричаник Н. І.)

Підручники

 1. Семенюк Г. Ф., Гуляк А. Б., Гаєвська Н. М. Історія української літератури50-60-х років ХХ століття : підручник / за ред. Г. Ф. Семенюка. Київ,2019. 305 с.

Посібники

 1. Цінько С. В. Зошит з розвитку мовлення. 5 клас. Суми, 2019. 76 с.
 2. Кузнецова Г. П., Кухарчук І. О., Корчова О. М. Ортологічні основи офіційно-ділового стилю в освітній сфері діяльності. Суми, 2019.

Збірники наукових праць

 1. Альманах університетської слави. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (1874 – 2019) / гол. ред. Курок О. І. Суми: ПВП «Видавничий будинок «Еллада», 2019. 196 с.
 2. ІХ Довженківські читання : Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / за ред. А. О. Новикова. Глухів: ГНПУ ім. О.Довженка. 2019. 124 с.

Статті

Цінько С. В. Педагогічна практика – важливий засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів словесності. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2019. № 3 (326). С. 262-271. Фахове видання.

Каліш В. А. Формування морфологічної компетенції студентів-філологів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2019. № 3 (326). С. 210-216. Фахове видання.

Каліш В. А. Творчість О. Довженка у системі формування мовної компетентності майбутніх філологів. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка. 2019. Вип. 41. С. Фахове видання.

Кузнецова Г. П. Фонетичні засоби увиразнення авторської віри в добро і щастя України (на прикладі кіноповісті О. Довженка «Україна в огні»). Українська мова і література в школах України. 2019. № 12. Фахове видання.

Медвідь Н. С. Політичні лінгвокультуреми в соціально-психологічній прозі першої половини ХХ століття. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса. 2020. Випуск 44. Том 1. С. 69-75.

Кухарчук І. О. Відокремлення у структурі простого речення: теоретико-методичний аспект. Інноваційна педагогіка. 2019. Випуск 10. Том 2. С.69-73. Фахове видання.Index Copernicus.

Кухарчук І. О. Функціонування парцельованих конструкцій у «Щоденнику» О. Довженка. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. 2019. Том 30 (69). № 3. Ч. 1. С.30-35. Фахове видання.Index Copernicus.

Холявко І. В. Стильовий синкретизм літературного щоденника (на матеріалі «Щоденника» О. Довженка). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. Випуск 39. Т. 1. С. 76-79. Фахове видання. Index Copernicus.

Холявко І. В. Жанрові стандарти щоденникового дискурсу О. Довженка. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. 2019. Том 30 (69). № 3. Ч. 1. С. 56-60. Фахове видання. Index Copernicus.

Холявко І. В. Сучасний науковий дискурс як синергетична єдність комунікативних дій. Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Publishing House «ACCENT». Sofia, Bulgaria. 2019. Pp. 94-99. URL: http://sci-conf.com.ua. Зарубіжне видання.

Корчова О. М. Функційно-комунікативні вияви вокатива у творах О. Довженка. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. 2019. Т. 30 (69). № 3 Ч. 1 С. 20−24. Фахове видання. Index Copernicus.

Корчова О. М. Соціокультурний підхід до вивчення риторики в педагогічному закладі вищої освіти. Інноваційна педагогіка.2019. Випуск 10. Том 2. С. 117-120. Фахове видання. Index Copernicus.

Марєєв Д. А., Марєєва Т. В. Потенціал мобільних технологій у формуванні соціокультурної компетентності на заняттях української діалектології. Almanahul SWorld. Issue №1, January 2019. P. 99-105. (Молдова) Зарубіжне видання. IndexCopernicus.

Марєєв Д. А., Ковшуля В. І. Народні уявлення про русалок у східнополіському діалекті. MONOGRAFIAPOKONFERENCYJNA. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #19. Valletta (RepublicofMalta). 30.07.2019-31.07.2019. С. 107-110. Зарубіжне видання.

Марєєв Д. А. Динаміка граматичного значення й семантичної структури лексеми ляда в українських східнополіських говірках. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. Вип. 38. Т. 1. С. 36-38. Фахове видання. ІndexCopernicus.

Марєєв Д. А. Зі спостережень за вигуками для підкликання та відгону птахів у східнополіських говірках. Лінгвістика. 2019. № 2 (41). С. 31-42. Фахове видання.

Marieiev D. Dialectological practice: tradition and innovation. Modern education systems in the USA, the EU and the Post-Soviet countries: conference proceedings. Seattle: KindleDP, 2020. P. 50-52.

Баранник Н. О. Архаїзми в романах С. Скляренка «Святослав», «Володимир». Література та культура Полісся. 2019. Випуск 96. № 13. С. 231-243. Фахове видання. ІndexCopernicus.

Баранник Н. О. Художній простір у мовній картині світу Олександра Довженка. Закарпатські філологічні студії. 2019. № 12. С. 156-161. Фахове видання.

Кабиш М. Ю. Роль епіфори у поетичних творах Миколи Вороного. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2019. С. 15-20. Фахове видання.

Кабиш М. Ю. Стилістичні функції засобів звукопису мови прозових творів Олександра Довженка. Закарпатські філологічні студії. 2020. Випуск 13. Том 1. С. 53-57. Фахове видання.

 

(секція української літератури)

  1. Новиков А. О. Марко Кропивницький і Харківщина. Розвідки, гіпотези, документи.Монографія. Харків: Майдан, 2000. 184 с.

  2. Новиков А. О. Слобожанський драматичний театр. Нариси історії. Монографія. Харків: ХДПУ, 2002. 109 с.

  3. Семеног О.М., Привалова С.П. Контрольні завдання з української літератури для вступників спеціальності 7.01.01.03 філологічного факультету. Глухів, 2002. 24 с.

  4. Патрік Зюскінд – художник постмодерністських ідей (за ред. проф. Давиденко Г.Й. Авторський колектив: Гурець М.П., Гричаник Н.І., Кукса Г.М., Строй О.В., Тимченко Л.Я.). Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. 33 с.

  5. Дятленко Т.І., Привалова С.П. Програма до державного екзамену з методики викладання української літератури для студентів спеціальності 7.01.01.03 українська мова та література. Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. 36 с.

  6. Ернест Хемінгуей – представник «втраченного покоління» ХХ ст. (за ред. Гричаник Н.І.). Глухів РВВ ГДПУ, 2005. 30 с.

  7. Привалова С.П. Методичні рекомендації до педагогічної практики з української літератури для студентів спеціальності 7.01.01.03 філологічного факультету. Глухів, 2005. 64 с.

  8. Величко М.О. Лекційні матеріали з історії зарубіжної літератури ХУІІ–ХУІІІ століття. Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. 190 с.

  9. Роман-антиутопія в контексті світової літератури (за ред. проф. Давиденко Г.Й. Авторський колектив: Гурець М.П., Гричаник Н.І., Чайка О.М., Величко М.О., Стрельчук Г.М.). Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. 95 с.

  10. Новиков А. О. Художній універсум Марка Кропивницького:Монографія. Харків: Майдан, 2006. 352 с.

  11. Привалова С. Самостійна робота студентів філологічного факультету з методики викладання української літератури. Глухів: РВВ, 2006. 40 с.

  12. Давиденко Г.Й., Величко М.О. Історія зарубіжної літератури ХУІІ–ХУІІІ століття: Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 292 с.

  13. Гоголь Н.В. Формування в учнів основної школи (5–6 класи) естетичної оцінки художнього твору в системі безперервної літературної освіти: навчально-методичний посібник. Глухів: РВВ ГДПУ, 2007. 68 с.

  14. Чайка О.М. Проблема «втраченого покоління» у творчості Е.М. Ремарка. Глухів: РВВ ГДПУ, 2007. 48 с.

  15. Сучасний літературний процес: співіснування і взаємодія різних стилів, напрямків, течій (за ред. проф. Давиденко Г.Й. Авторський колектив: Гурець М.П., Чайка О.М., Гричаник Н.І., Величко М.О., Стрельчук Г.М.). Глухів: РВВ ГДПУ, 2007. 99 с.

  16. Привалова С.П. Програма з методики викладання української літератури для студентів філологічного факультету спеціальності 7.01.01.03. Глухів: РВВ ГДПУ, 2007. 47 с.

  17. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія новітньої зарубіжної літератури: Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 274 с.

  18. Семеног О.М., Базиль Л.О., Дятленко Т.І. Практика в системі фахової освіти вчителя-словесника: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Фенікс, 2008. 288 с.

  19. Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика: монографія / за ред. О.І. Мацько, О.М. Семеног (авторський колектив: Н. Гоголь, Т. Дятленко, С. Привалова, О. Земка, Д. Мареєв). Глухівський державний педагогічний університет імені О. Довженка. Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. 298 с.

  20. Давиденко Г.Й., Чайка О.М., Гричаник Н.І., Кушнєрьова М.О. Латиноамериканська література ХХ–ХХІ століть: жанри, автори, стилі (за ред. проф. Давиденко Г.Й.). Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. 100 с.

  21. Привалова С.П. Вивчення мови художнього твору на уроках української літератури в старших класах школи. Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. 121 с.

  22. Олександр Пушкін і Микола Гоголь у контексті світової літератури (за ред. проф. Давиденко Г.Й. Авторський колектив: Чайка О.М., Гричаник Н.І. та ін.). Глухів: РВВ ГДПУ, 2009. 60 с.

  23. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття: Навч. посіб. 3-тє вид. К.: Центр учбової літератури, 2011. 400 с.

  24. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ століття: Навч. посіб. 3-тє вид. Центр учбової літератури, 2011. 488 с.

  25. Новиков А.О. Український театр на уроках літератури. Х.: Вид. група «Основа», 2011. 110 с.

  26. Новиков А.О. Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ ст.: монографія. Харків: 2011. 408 с.

  27. Семеног О.М., Базиль Л.О., Дятленко Т.І. Фахова практика вчителя-словесника: навч. посібник. Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2011. 496 с.

  28. Новиков А.О. Українська драматургія на уроках літератури. Х.: Вид. група «Основа», 2012. 159 с.

  29. Привалова С.П. Вивчення мови художнього твору в загальноосвітній школі. Харків: Основа, 2013. 175 с.

  30. Дятленко Т.І. Педагогічна практика – основа фахової вправності майбутнього вчителя-словесника: монографія. / за ред. Г.П.Кузнецової. Глухів РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013.

  31. УІІ Довженківські читання: Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Харків: ХІФТ, 2014. 120 с.

  32. Вивчення творчості Олександра Довженка в школі / А. О. Новиков, В.Й. Гриневич, С.П. Привалова, С.О. Максимчук-Макаренко, Н.В. Троша / за ред. проф. А. О. Новикова. Х.: Вид. група «Основа», 2014. 144 с.

  33. Новиков А. О. Український театр і драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ ст. монографія. Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2015. 412 с.

  34. VІІІ Довженківські читання: Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / за ред. проф. А. О. Новикова. Харків: ХІФТ, 2016. 124 с.

  35. Новиков А.О., Троша Н. О., Максимчук-Макаренко С.О. Літературні пріоритети Олександра Довженка: монографія / за ред. проф. А. О. Новикова. Суми: Видавництво Вінниченка Миколи Дмитровича, 2016. 212 с.

  36. Новиков А. О. Український театр у загальноосвітній школі (ХVІІ – перша половина ХІХ ст.): навчальний посібник. Х.: Вид. група «Основа», 2016. 127 с.

  37. Дятленко Т. І. Практикум з методики навчання української літератури в середніх навчальних закладах: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Суми: Ярославна, 2016. 208 с.

  38. Професійна підготовка фахівців: креативний підхід: монографія / Чайка О. М., Гричаник Н. І. та ін., за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир. 2017. 458 с.

  39. Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки: зб. наукових праць викладачів і студентів факультету філології та історії. Випуск 6 / відп. редактор В. А. Каліш. Суми: Вінніченко М.Д., 2018. 300 с.

  40. Новиков А. О. Над чарівною Десною: сосницький період Олександра Довженка. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» : збірник наукових праць. Випуск 40, том 1. Одеса, 2019. С. 50–53. Фахове видання; журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

  41. Новиков А. О. Геній на роздоріжжі: харківський період Олександра Довженка. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» : збірник наукових праць. Випуск 41, том 1. Одеса, 2019. С. 51–55. Фахове видання; журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

  42. Гоголь Н.В. Особливості реалізацій культурологічного підходу у сучасних підручниках української літератури. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов].  К. : Педагогічна думка, 2019.  Вип. 22.  328 с. С. 38–45. Фахове видання.

  43. Гоголь Н.В. Медіаосвітні ресурси як засіб реалізації культурологічного підходу в шкільній літературній освіті. Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. Вип. 91. 270 с. С. 104–108. Фахове видання

  44. Гоголь Н.В. Мистецький контекст сучасних підручників української літератури як засіб реалізації культурологічного підходу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск № 67: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. 330 с. С. 57–61. Фахове видання.

  45. Гоголь Н.В. Медіаосвітні ресурси шкільних підручників як засіб реалізації культурологічного підходу до вивчення української літератури. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 68 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. 250 с. С. 47–51. Фахове видання.

  46. Гоголь Н.В. Медіаосвітні ресурси сучасних підручників української літератури // «Інноваційна педагогіка». Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 12. Том 1. Одеса, 2019 р. 227 с. С. 200–203. Фахове видання.

  47. Гоголь Н.В. Становлення і розвиток культурологічного підходу до навчання літератури у науково-методичній думці 10–30-х рр. ХХ століття. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 64. 170 с. Т. 1. С. 5–9. Фахове видання.

  48. Гоголь Н.В. Розвиток культурологічного підходу до навчання літератури в науково-методичній думці 30–40-х рр. ХХ століття. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 13. Том 2. Одеса, 2019 р. 211 с. С.9–12. Фахове видання

  49. Гоголь Н.В. Засадничі ідеї реалізацій культурологічного підходу до навчання літератури у науково-методичному доробку вчених 50-х–70-х рр. ХХ століття. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 16. Одеса, 2019 р. 182 с. С. 9–13. Фахове видання.

  50. Гоголь Н.В. Проблеми реалізації культурологічного підходу до навчання української літератури у науково-методичних працях учених кінця ХХ – початку ХХІ століття. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 70 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. 308 с. С. 64–68. Фахове видання.

  51. Гоголь Н.В. Виховний потенціал української народної пісні у творах Олександра Довженка. Рідна школа. 2019. № 5–6. С. 31–35. Фахове видання.

  52. Гоголь Н.В. Розвиток і становлення методики застосування медіаосвітніх ресурсів на уроках української літератури у 60–70-х рр. ХХ століття. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 3 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [голов. ред. С. В. Совгіра]. Умань : Візаві, 2019. 208 с. С. 52–59. Фахове видання.

  53. Гоголь Н.В. Застосування аудіовізуальних засобів навчання на уроках літератури у процес реалізації культурологічного підходу. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 20. Том. 1 Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020 р. 154 с. С. 11–15. Фахове видання.

  54. Гоголь Н.В. Культурологічний підхід до навчання української літератури у науково-методичних працях учених кінця ХХ – початку ХХІ століття. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А.Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 27. Том 2. 310 с. С. 113–118. Фахове видання.

  55. Гоголь Н.В. Проблема виразного читання на уроках української літератури у методичній спадщині Н. Й. Волошиної. Українська мова і література в школі. 2020 р. № 1. С. 17–21. Фахове видання.

  56. Дятленко Т.І. Аналіз художнього твору та інтерпретаційна діяльність на уроках літератури як важливий складник літературної освіти учнів // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонськогодержавного університету. № 86. 2019. С. 119 - 123 (Фахове видання. Google Scholar, Index Copernicus).

  57. Дятленко Т.І. Про формування читачем цілісного образу під час інтерпретації тексту художнього твору / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.Серія5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. Випуск 67 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова . Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019. 330 с. С. 96-100 (Фахове видання. Google Scholar).

  58. Дятленко Т.І. Організація інтерпретаційної діяльності старшокласників на уроці через літературні ігри // Інноваційна педагогіка. 2019. № 18. С. 98 – 103 (Фахове видання, Index Copernicus).

  59. Привалова С. П. Інтерпретація образу Роксолани в однойменному романі П.Загребельного: Актуальные научные исследования в современном мире: Журнал. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вып. 10 (54), ч. 3. С. 119-124. Index Copernicus, Google Scholar, Бібліометрика української літератури, РИНЦ.

  60. Привалова С. П. «Дім на горі» В. Шевчука: ідейно-тематичний аналіз». Актуальные научные исследования в современном мире: Журнал. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вып. 3(59), ч. 6. С. 74–80. Index Copernicus, Google Scholar, Бібліометрика української літератури, РИНЦ.

  61. Клейменова Т. В. Гендерна проблематика у прозі Марії Колцуняк. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019. № 40. Том 1. С. 42–45. Фахове видання.

  62. Клейменова Т. В. Образ учителя на тлі воєнної дійсності в кіноповісті «Повість полум’яних літ» Олександра Довженка та повісті «Танок смерті» Івана Садового. Закарпатські філологічні студії. 2020. Випуск 13. Том 3. С. 107–112. Фахове видання.

  63. Кушнєрьова М. О. «Прометеївський дух Довженків». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. № 42. Т. 1. С. 22–26. Фахове видання

  64. Троша Н.В. Художня інтерпретація мотиву відступництва в літературній творчості Олександра Довженка // Літератури світу: поетика, ментальність та духовність. 2019. № 13. 146 с. С. 138–145. Фахове видання.

  65. Троша Н. В. Національно-патріотичні смисли та сенси етнокультурного потенціалу творів О. Довженка. Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць. Кривий Ріг, 2020. Вип. 14. С. 214–222. Фахове видання.

  66. Гричаник Н. І. Місце і роль лекції під час експериментального впровадження методики навчання студентів-філологів шкільного аналізу епічних творів. Інноваційна педагогіка. Том1. Випуск 22. 2020. С.36 – 41. Фахове видання.

  67. Гричаник Н. І. Основні етапи проведення експериментальних лекцій із методики навчання майбутніх словесників шкільного аналізу епічних творів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя. 2020. Вип.69. Т.2. С. 102 – 107. Фахове видання.   Електронні посібники

 1. Давиденко Г.Й., Величко М.О. Історія зарубіжної літератури ХУІІ – ХУІІІ століття: Навч. посібн. К.: Центр учбової літератури, 2007. 292 с.

 2. Дятленко Т.І.Формування умінь в учнів старших класів аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем. Глухів: РВВ ГДПУ, 2008.

 3. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія новітньої зарубіжної літератури: Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 274 с.

 4. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ століття: Навч. посібн. К.: Центр учбової літератури, 2011.488 с.

 5. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття: Навч. посібн. К.: Центр учбової літератури, 2011. 400 с.

 6. Дятленко Т.І.Практикум з методики навчання української літератури в середніх навчальних закладах. Суми: Ярославна. 2016.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru