Медідь Наталія Сергіїна

Медвідь Наталія Сергіївна,

 

 кандидат філологічних наук, доцент

 

Тема дисертації  – «Лінгвокультуреми в українській соціально-психологічній прозі першої половини ХХ ст.». Дисертацію захищено в НПУ ім. М.П.Драгоманова в 2009 році.

Коло наукових інтересів – лінгвокультурологія, стилістика, історія української мови.

Окрему увагу звертає Н.С.Медвідь на актуальні питання історичного розвитку української літературної мови у навчально-методичних посібниках: «Історія української літературної мови ХІ–ХVІІІ ст.», «Історія української літературної мови. Контрольно-тренувальні завдання», які мають зорієнтувати студентів у загальному історичному процесі становлення та розвитку української  літературної мови, еволюції її стилів, лексичних, граматичних, сти­лістичних і правописних норм у зв'язку з історією українського народу та його культурою. З 2012 року Н.С. Медвідь працює над написанням докторської дисертації «Українська мова канцелярій Гетьманщини ХVІІ-ХVІІІ ст.», у якій розглядаються проблеми націє- і державотворчої ролі української мови ХVІІ-ХVІІІ ст.» у суспільно-історичному й культурному розвитку українського народу. Основні положення дисертації викладено у наукових статтях, надрукованих в українських фахових та зарубіжних періодичних виданнях. 

0
0
0
s2sdefault

Кушнєрьоа М.О

Кушнєрьова Марина Олександрівна, кандидат філологічних наук, старший викладач

Тема дисертації – «Гоголівський текст» в українській літературі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор А. Новиков).

За період викладання у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка опубліковано близько 15 наукових розвідок, серед яких навчальні посібники з історії зарубіжної літератури з грифом МОНУ (у співавторстві), електронні посібники (у співавторстві), статті, тези доповідей. Окрім того, за час навчання в аспірантурі  надруковано  низку статей за темою дисертації. Серед них – 4 у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ ст., історія зарубіжної літератури ХХ століття, творчість М. Гоголя і українська література, сучасний літературний процес.

 

Профіль в Google Академія.

0
0
0
s2sdefault

Гричаник Н.І

Гричаник Наталія Іванівна, асистент

Тема дисертації: «Методика навчання студентів-філологів шкільного аналізу епічних творів світової літератури» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. Мірошниченко).

За період викладання у Глухівському національному педагогічному університеті імені О.Довженка опубліковано близько 45 наукових розвідок, серед яких навчальні посібники з історії зарубіжної літератури з грифом МОНУ (у співавторстві), навчально-методичні посібники  (у співавторстві), електронні посібники (у співавторстві), статті у фахових виданнях, тези.

Коло наукових інтересів: аналіз епічних творів у методиці викладання світової літератури, історія світової літератури ХІХ – ХХ століття.

Профіль в Google Академія.

0
0
0
s2sdefault

Баранник Наталія Олексіїна

Баранник Наталія Олексіївна, 

 

кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

Нагороджена  Грамотою Глухівської міської ради.

Тема дисертації – «Розвиток граматико-стилістичних умінь у студентів філологічних факультетів у процесі самостійної роботи». Дисертацію захищено 10 березня 2010 р. в Інституті педагогіки АПН України (м. Київ).

Коло наукових інтересів  – проблеми удосконалення граматико-стилістичних умінь у студентів філологічних факультетів, організації самостійної роботи студентів.

0
0
0
s2sdefault

Троша

Троша Наталія В’ячеславівна,

кандидат філологічних наук, старший викладач

Тема дисертації: «Концепт історії у літературній творчості Олександра Довженка» (науковий керівник – доктор філологічних наук, проф. А.Новиков).

З 2011 по 2014 рік Н.Троша навчалася в аспірантурі при Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. За цей час нею було опубліковано 13 статей, шість із яких у фахових наукових збірках України і одна у закордонному виданні. Окрім того, Н. Троша є співавтором навчального посібника «Вивчення творчості Олександра Довженка в школі» (2014).

Коло наукових інтересів: творчість О. Довженка, сучасний літературний процес, міжмистецькі зв’язки.

Профіль в Google Академія.

0
0
0
s2sdefault

Клейменоа

Клейменова Тетяна В’ячеславівна,

кандидат філологічних наук, старший викладач

Клейменова Т. В. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Тема дисертації  – «Поетика «вчительської» прози Марії Колцуняк та Івана Садового». Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Погребенник Володимир Федорович, завідувач кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Дисертація захищена 27.06.2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.22 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів – українська література, особливості поетики прози літераторів-педагогів кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст.

Профіль в  Google Академія.

0
0
0
s2sdefault

Земка О.І

 

Земка Олександр Іванович,

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Нагороджений грамотою управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2011).

 

Олександр Іванович у 2010 р. закінчив аспірантуру Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». 23 жовтня 2013 р. захистив кандидатську дисертацію «Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури».

 

Коло наукових інтересів: науково-дослідна робота студентів-філологів у навчально-пізнавальній, позанавчальній дослідницькій діяльності та під час навчальних, педагогічних практик.

 

Земка О.І. є автором близько 40 наукових та навчально-методичних праць з проблеми формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури в умовах вищих педагогічних навчальних закладів. Серед них – програма спецкурсу «Науково-дослідна робота вчителя-словесника» (2007), є співавтором колективної монографії «Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика» (2008) та науково-практичної монографії «Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників: теорія і практика» (2014) та ін.

 

0
0
0
s2sdefault

privalovaПривалова Світлана Павлівна,

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації: Вивчення мови художнього твору на уроках української літератури в старших класах. Захищена: 21 січня 2010 р. в Інституті педагогіки (м. Київ).

Автор понад 60 наукових, науково-методичних публікацій з історії української літератури та методики викладання української літератури. Серед них: «Методичні рекомендації до педагогічної практики з української літератури для студентів філологічного факультету», «Самостійна робота студентів філологічного факультету з методики викладання української літератури», «Програма з методики викладання української літератури для студентів філологічного факультету», «Вивчення мови художнього твору на уроках української літератури в старших класах школи», «Вивчення мови художнього твору в загальноосвітній школі» та ін.

Нагороджена Почесними грамотами: Міністерства освіти України (2001 р.), Сумського обласного управління освіти (1997 р., 2000 р.), Глухівського міського відділу народної освіти (1991 р., 1995 р., 1997 р., 1998 р., 1999 р., 2001 р.), Глухівської міської ради (2010 р.).

Коло наукових інтересів: мова художнього твору.

Профіль в Google Академія.

0
0
0
s2sdefault