Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Остапчук Олексій Олександрович

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання:  денна

Тема дисертації:  "Мистецтво в радянській пропаганді в 1930-1982 роках" (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 5 від 28 жовтня 2020  року;  

Науковий керівник: Курок Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

Статті у закордонних виданнях

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

1. Остапчук Олексій. Пропаганда і радянська інтелігенція у 1940-х рр. Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти аспірантів, молодих учених. Частина 2 (здобувачі ОНС «Доктор філософії») (м. Глухів, 11-12 березня 2021 року). 2021. С. 133-137.

2. Остапчук Олексій. ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У ПІСЛЯВОЄННІ РОКИ. X Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів. Переяслав, (18-19.05.2021 р.), 2021. С. 25-33.  

3. Остапчук О.О., Курок О.І. Згортання політики українізації та ідеологічно-репресивна політика проти української творчої інтелігенції.Глухівські читання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практицної інтернет-конференчії / За заг. ред. А.С. Полякова. – Глухів, 2021.  С. 82-84. URL : http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantivdoktorantiv-ta-molodykh-vchenykh.html

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

1. Остапчук Олексій. Радянська естрадна музика як засіб гібридної війни проти України. Трансформаційні процеси в Україні у контексті цивілізаційних і глобалізаційних викликів XXI ст.: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Переяслав (Україна) : Домбровська Я.М. 2021. 69-70 с

Апробація результатів дослідження

Міжнародні конференції:

  1. X Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУНАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОЛОДИХ УЧЕНИХ» Переяслав, (18-19.05.2021 р.)
  2. Міжнародна науково-практична конференція «ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ ХХІ СТ.» Переяслав, 28 травня 2021 року.

Всеукраїнські конференції:

  • -  ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «СУМСЬКІ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ СТУДІЇ» Суми, 28 жовтня 2021 року.

Регіональні конференції та семінари:

  • Звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Освіта XXI століття: молодіжний вимір. Глухів, 11-12 березня 2021 року.
  • Глухівські читання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: ХІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція 8-10 грудня 2021 року. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

Профілі:

ORCID 

Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru