Шановні здобувачі освіти, представники академічної спільності, роботодавці, стейкхолдери та всі зацікавлені особи!

До громадського обговорення представлено проєкт ОПП "Середня освіта (Мова і література (англійська))" на 2022-2023 н.р. спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) освітнього ступеня "Бакалавр".

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  (Дедлайн: 15 червня 2022 року).

Будемо раді плідній співпраці!

 

Шановні здобувачі освіти, представники академічної спільності, роботодавці, стейкхолдери та всі зацікавлені особи! 

До громадського обговорення представлено проєкт ОПП "Середня освіта (Мова і література (англійська))" на 2022-2023 н.р. спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) освітнього ступеня "Магістр".

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (Дедлайн: 15 червня 2022 року).

Будемо раді плідній співпраці!

Угоди про співпрацю в освітній та науково-дослідній діяльності:

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Інститут української мови НАН України

Національний авіаційний університет

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Глухівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №1 Глухівської міської ради Сумської області

Глухівськазагальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №3 Глухівської міської ради Сумської області

Опорний заклад - Глухівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №6 Глухівської міської ради Сумської області

Козлівський заклад загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів Шаргородської міської ради

Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені М.О. Лукаша Кролевецької міської ради

Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»

Комунальний заклад Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С. В. Руднєва»

Мета студій: збирання, опрацювання, систематизація й теоретичне осмислення діалектного матеріалу зі східнополіського діалекту української мови

Завдання:

-          проведення фундаментальних досліджень з діалектології, які включають три основні напрями досліджень: синхронічне вивчення говірок, діахронічне вивчення говірок, дослідження духовної культури в етнолінгвістичному аспекті;

-          підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти та вдосконалення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу університету;

-          використання результатів досліджень у процесі викладання курсу «Українська діалектологія»;

-          організація спільних наукових досліджень з відділом діалектології ІУМ НАН України та діалектологічними лабораторіями інших закладів вищої освіти України.

На міжрегіональному семінарі «Актуальні проблеми дослідження говірок у контексті сучасної мовної ситуації в Україні», який відбувся 11 – 12 квітня 2019 р. в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, було ухвалено рішення:

1. Створити спільний для Інституту української мови НАН України та Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Науковий центр діалектологічних і лінгвогеографічних студій східнополіського діалекту.

2. Інститутові української мови НАН України скоординувати подальшу співпрацю фахівців кафедр Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, спрямовану на збирання діалектного матеріалу та вдосконалення теоретичних засад в укладанні Словника східної зони східнополіського діалекту та збірників діалектних текстів.

3. Викладачам Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка активізувати заохочувальну роботу серед студентів щодо відшукування ендемізмів, раритетів, які в подальшому можуть увійти до реєстру словника.

4. Паспортизувати всі матеріали, записані студентами в говірках, що забезпечить надійність матеріалу й уможливить увести їх у науковий обіг.

5. Розширити створений В.М. Куриленком локальний діалектофонд і текстофонд в університетах України.

Публікації здобувачів вищої освіти (самостійні та разом із викладачами) за останній рік:

 1. Ковшуля В. І., Марєєв Д. А. Народні уявлення про русалок у східнополіському діалекті. MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #19. Valletta (Republic of Malta). 30.07.2019 31.07.2019. С. 107 – 110.
 2. Шевченко І. Зі спостережень над лексикою поховального обряду в східнополіських говірках. Актуальні проблеми сучасної філології: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Ізмаїл, 21 лютого 2019 р.). Ізмаїл, 2019. С. 82 – 85.
 3. Головащук А. Назви весільних чинів в українських східнополіських говірках. Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки: зб. наукових праць викладачів і студентів [випуск 8]; відп. редактор В. А. Каліш. Глухів, 2020. С. 32 – 36.
 4. Шевченко І. В. Номінації місця поховання та споряджень небіжчика в українських східнополіських говірках (за матеріалами діалектологічних практик). Almanahul SWorld. Issue №4. Бельцы, 2020. С. 235 – 237.

Результати досліджень лягли в основу написання частин монографії Скарби українських говорів: тексти про борщ / Відп. ред. Н. Хібеба, В. Лєснова; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2019. 320 с.:

- «с. Сохачі Коропського району» (с. 209, автор Висоцка Л.)

- «с. Козацьке Конотопського району» (с. 215-216, автор Шевченко К.)

 

Фотозвіти участі викладачів та здобувачів вищої і загальної середньої освіти у наукових заходах у рамках діяльності науково-дослідної лабораторії «Східне Полісся у просторово-часовому вимірі»:

Міжнародна наукова конференція "Діалектологія у структурі лінгвістичних знань" (19-20 квітня 2018 року, ІУМ НАНУ)

 

Всеукраїнський лінгвістичний семінар молодих учених «Евристичний потенціал українських діалектів у сучасній лінгвософії» (28 лютого 2019 року,  ІУМ НАНУ)

 

Міжрегіональний семінар «Актуальні проблеми дослідження говірок у контексті сучасної мовної ситуації в Україні» (11-12 квітня, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка)

 

 

 

Міжнародна наукова конференція «Слов’янські діалекти в синхронії та діахронії» (23 - 24 травня 2019 року, ІУМ НАНУ)

 

 

"Діалект: статус, евристичний потенціал, прагматика" (26-27 листопада, Київ, Інститут української мови НАН України)
 
 
 
 

Співпраця кафедра іноземних мов та методики викладання

із потенційними  роботодавцями, у т.ч. стейкхолдерами 

(період 2020-2021 н.р. та І півріччя 2021-2022 н.р.)

 • Здійснюється постійне залучення роботодавців та стейкхолдерів до удосконалення ОП «Середня освіта (Мова і література (англійська))» шляхом обговорення різних аспектів підготовки майбутніх учителів англійської та німецької мов, зарубіжної літератури, реальних потреб ринку праці, різних аспектів професійної педагогічної діяльності вчителів ЗЗСО.
 • Відповідно до пропозицій стейкхолдерів та роботодавців до складу робочої групи ОП «Середня освіта (Мова і література (англійська))» було введено здобувача вищої освіти Лисицю П.П. та випускницю ОП Мелешко Л.О., уведено до групи розробників ОП - стейкхолдерів (Кадикова Н.В.)
 • Обговорення шляхів вдосконалення ОП «Середня освіта (Мова і література (англійська))» шляхом надання рецензій (Горох Н.В. на ОП 2021 року, Маринченко Е.О., Левік Т.П. на ОП 2020 року, Шаматріна І.М. на ОП 2018 року)
 • Залучення стейкхолдерів та работодавців до проведення державної атестації здобувачів освіти за ОС «Бакалавр», ОС «Магістр». У 2018 році головою державної екзаменаційної комісії була Левік Т.П. (вчитель англійської мови першої категорії Глухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, ФОП "Study Island", у 2019 – Федореснко Л.І. (вчитель англійської мови вищої категорії КЗ СОР "Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою"), у 2020 р. та 2021 р. – Пугачова О.Л. (вчитель іноземних мов Глухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1).
 • Заключення договорів про співпрацю в освітній діяльності із закладами загальної середньої освіти. Проходження здобувачами вищої освіти практики на базі закладів.
 • Залучення роботодавців та стейкхолдерів під час звітувань голів ДЕК на засіданнях ННІ Філології та історії, розширених засідань кафедри, захистів практик, планування заходів із забезпечення якості освіти.
 • Участь представників роботодавців та стейкхолдерів у науково-методичних заходах (серія тренінгів Hlukhiv Foreign Language Workshop, майстер-клас «Socratic seminar» та ін.).

 

Співпраця

кафедри історії, правознавства та методики навчання

із потенційними  роботодавцями, у т.ч. стейкхолдерами 

(період 2020-2021 н.р. та І півріччя 2021-2022 н.р.)

 • Здійснюється постійне залучення роботодавців та стейкхолдерів до удосконалення ОНП підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 032 «Історія і археологія» шляхом обговорення різних аспектів підготовки майбутніх здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, реальних потреб ринку праці, різних аспектів професійної діяльності науковців і вчителів ЗЗСО на засідання ради стейкхолдерів. 
 • Відповідно до пропозицій стейкхолдерів до складу робочої групи ОНП за спеціальністю 032 «Історія і археологія»  було введено  здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та археологія Петренко Н. М. та Мінченко М. В.
 • Обговорення шляхів вдосконаленняОНП зі спеціальності 032 Історія та археологія шляхом надання рецензійта відгуківзовнішніми стейкхолдерами: генеральним директором Національного заповідника «Глухів», кандидатом історичних наук Мошик Іриною Вікторівною; генеральним директором Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця», кандидатом історичних наук, заслуженим працівником культури України Ребровою Наталією Борисівною; вчителькою історії та правознавства комунальної організації (установи, закладу) «Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 Шосткинської міської ради Сумської області» Базиль Світланою Михайлівною.
 • Укладання договору про співпрацю з Національним заповідником «Гетьманська столиця» в особі генерального директора Національного заповідника «Гетьманська столиця», кандидата історичних наук, заслуженого працівника культури України Ребрової Наталії Борисівни, з метою інтеграції наукових досліджень у галузі історії України, історіографії, пам’яткознавства, джерелознавства, археографії, археології, етнографії, краєзнавства, інформаційної діяльності, а також проходженню здобувачами вищої освіти ОС «Бакалавр» археологічної практики та ОНС "доктор філософії" науково-дослідницької практики на базі Національного заповідника.
 • Укладання договору про співпрацю з Національним заповідником «Глухів» в особі генерального директора Національного заповідника «Глухів» кандидата історичних наук Мошик Ірини Вікторівни, з метою проходження археологічної практики здобувачами вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОС “Бакалавр”; оприлюднення результатів наукових досліджень у науковому збірнику «Сіверщина в історії України», співзасновником якого є кафедра.
 • Укладання договорів про співпрацю в освітній діяльності із закладами загальної середньої освіти. Проходження здобувачами вищої освіти практики на базі цих закладів.

 

 Співпраця

кафедри української мови, літератури та методики навчання

із потенційними  роботодавцями, у т.ч. стейкхолдерами 

(період 2020-2021 н.р. та І півріччя 2021-2022 н.р.)

Кафедра української мови, літератури та методики навчання тісно співпрацює з роботодавцями, провідними вчителями, у тому числі й випускниками, які працюють за фахом учителя української мови та літератури, зокрема Шаматріною І.М., Курган О.Г., Лісневською В.О., Кабановою О.О., Боковою Н.М.

На базі загальноосвітніх шкіл м.Глухова, «Опорного заклад освіти Шалигинської селищної ради "Шалигинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів" за сприяння стейкхолдерів студенти проходять педагогічні практики.

Стейкхолдери беруть участь в обговоренні та наданні пропозицій щодо вдосконалення освітніх програм факультету, зокрема звернули увагу на необхідність збільшення навантаження на практичну підготовку здобувачів освіти. Ця пропозиція врахована в освітніх програмах бакалаврату та магістратури «Середня освіта (Українська мова і література)» 2020, 2021 років. Крім того, за рекомендаціями стейкхолдерів оновлено програми навчальних та виробничих практик відповідно до освітніх програм, зокрема формування фахових компетентностей у майбутніх учителів з огляду на особливості роботи закладів вищої та середньої освіти в сучасних умовах.

Кабанова О.О., Бокова Н.М. працювали головами екзаменаційних комісій під час проведення державних атестацій випускників ОС «Бакалавр» та «Магістр».

Дочірні категорії