Карабін Богдана Вікторівна

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна   

Тема дисертації: 

«Краєзнавець Михайло Федорович Пономаренко (1920-2010): професійна, наукова та просвітницька біографія». (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 4 від 25 жовтня 2017 року;  

Науковий керівник: Крижанівський Віталій Михайлович, кандидат історичних наук. 

 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

Статті у закордонних виданнях

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

 1. Карабін Б.В. Михайло Федорович Пономаренко – фундатор історичного краєзнавства Черкащини. Глухівські наукові читання – 2017. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: матеріали VII Міжнар. інтернет-конф. молод. учених і студ. [Глухів, 4-6 груд. 2017 р.]
 2. Крижанівський В. М., Карабін Б.В. Постать П. Гулака-Артемовського у краєзнавчих нарисах М.Ф. Пономаренка.Глухівські читання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практицної інтернет-конференчії / За заг. ред. А.С. Полякова. – Глухів, 2021.  С. 77-78. URL : http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantivdoktorantiv-ta-molodykh-vchenykh.html

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

Апробація результатів дослідження:

Міжнародні конференції:

Міжнародні конференції:

 1. 1.VII Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2017. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук» (м. Глухів, 4-6 грудня 2017 року);

Регіональні конференції та семінари:

 1. Звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів «Молодіжна наука в контексті нової української школи» (м. Глухів, 13-15 березня 2018 року);
 2. VI науково-педагогічні читання молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science» (м. Глухів, квітень 2018 р.)
 3. Глухівські читання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: ХІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція 8-10 грудня 2021 року. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

 

Профілі:

ORCID

Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

Остапчук Олексій Олександрович

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання:  денна

Тема дисертації:  "Мистецтво в радянській пропаганді в 1930-1982 роках" (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 5 від 28 жовтня 2020  року;  

Науковий керівник: Курок Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

Статті у закордонних виданнях

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

1. Остапчук Олексій. Пропаганда і радянська інтелігенція у 1940-х рр. Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти аспірантів, молодих учених. Частина 2 (здобувачі ОНС «Доктор філософії») (м. Глухів, 11-12 березня 2021 року). 2021. С. 133-137.

2. Остапчук Олексій. ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У ПІСЛЯВОЄННІ РОКИ. X Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів. Переяслав, (18-19.05.2021 р.), 2021. С. 25-33.  

3. Остапчук О.О., Курок О.І. Згортання політики українізації та ідеологічно-репресивна політика проти української творчої інтелігенції.Глухівські читання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практицної інтернет-конференчії / За заг. ред. А.С. Полякова. – Глухів, 2021.  С. 82-84. URL : http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantivdoktorantiv-ta-molodykh-vchenykh.html

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

1. Остапчук Олексій. Радянська естрадна музика як засіб гібридної війни проти України. Трансформаційні процеси в Україні у контексті цивілізаційних і глобалізаційних викликів XXI ст.: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Переяслав (Україна) : Домбровська Я.М. 2021. 69-70 с

Апробація результатів дослідження

Міжнародні конференції:

 1. X Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУНАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОЛОДИХ УЧЕНИХ» Переяслав, (18-19.05.2021 р.)
 2. Міжнародна науково-практична конференція «ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ ХХІ СТ.» Переяслав, 28 травня 2021 року.

Всеукраїнські конференції:

 • -  ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «СУМСЬКІ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ СТУДІЇ» Суми, 28 жовтня 2021 року.

Регіональні конференції та семінари:

 • Звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Освіта XXI століття: молодіжний вимір. Глухів, 11-12 березня 2021 року.
 • Глухівські читання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: ХІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція 8-10 грудня 2021 року. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

Профілі:

ORCID 

Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

Мінченко Марина Василівна 

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна   

 

Тема дисертації:  Ніжинський окружний  суд (1864 – 1917 рр.): інституційне становлення та кадрове забезпечення

(затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 5  від 28 жовтня 2020 року);  

 

Науковий керівник: Крижанівський Віталій Михайлович, кандидат історичних наук. 

 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

1. Мінченко, М., Федоров, І. Кар’єрний шлях голів Ніжинського окружного суду (1874 –1919 рр.). Сіверянський літопис. 2021. № 3. C. 89–97. DOI: 10.5281/zenodo.5084852.

Статті у закордонних виданнях

1. Крижанівський В. М., Мінченко М. В. Життєвий шлях голови Ніжинського окружного суду Миколи Васильовича Шугурова. Theory and practice of modern science: сollection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), November 12, 2021. Krakow, Republic of Poland: European Scientific Platform. С. 102103.

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

1. Мінченко М. Адвокатура повітів Чернігівської губернії 1885 – 1914 рр.: соціально-професійний зріз. Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти аспірантів, молодих учених. Частина 2 (здобувачі ОНС «Доктор філософії»). м. Глухів, 11-12 берез. 2021 р. Глухів, 2021. С. 128–133.

Апробація результатів дослідження

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

 

Профілі:

ORCID 

Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

Артемова Людмила Вікторівна

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: заочна

Тема дисертації: "Соціально-гуманітарний простір Глухова як об’єкт меценатської діяльності Терещенків" (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 5 від 28 жовтня 2020  року;

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Чумаченко Олена Анатоліївна

 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

1. Артемова Л.В. Перші благодійні ініціативи родини Терещенків у Глухові. Дитячий притулок (1871–1915 рр.). Сіверщина в історії України. 2021. № 14. С. 197–200.

Статті у закордонних виданнях

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

1. Артемова Л.В. Меценатська діяльність Терещенків у Глухові. Історіографія проблеми. Краєзнавство та краєзнавці: досвід минулого та сьогоденні завдання (до 120-річчя від дня народження професора А.Г. Слюсарського): зб. наук. праць 38-ї міжнар. краєзн. конф. молод. учених (Харків, 4 грудня 2020). Харків, 2020. С. 13–15.

2. Артемова Л.В. Туристичний Терещенківськознавчий Глухів. XГлухівські наукові читання – 2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів (9–11 грудня 2020 року, Глухів) / за заг. ред. О.І. Луценка. Глухів, 2020. С. 4–6.

3. Артемова Л.В. До питання щодо заснування у м. Глухові дворянином Терещенком дитячого притулку (1871 р.). Матеріали щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти, аспірантів, молодих учених : зб. матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції. Частина 2 (здобувач ОНС «Доктор філософії), 11–12 березня 2021 р. Глухів, 2021. С. 118–121.  

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

Апробація результатів дослідження:

Міжнародні конференції:

1. XXXVIII Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство та краєзнавці: досвід минулого та сьогоденні завдання (до 120-річчя від дня народження професора А.Г. Слюсарського)», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 4 грудня 2020 року. Тема «Меценатська діяльність Терещенків у Глухові. Історіографія проблеми».

2. Х Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук», Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Глухів, 9–11 грудня 2020 року. Тема «Туристичний Терещенківськознавчий Глухів».

Всеукраїнські конференції:

1. Дев’ятнадцята науково-практична конференція «Сіверщина в історії України», Національний заповідник «Глухів», Інститут історії України Національної академії наук України, Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, Глухів, 26–28 травня 2021 року. Тема «Перші благодійні ініціативи родини Терещенків у Глухові. Дитячий притулок (1871–1915 рр.)

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

Профілі:

ORCID 

GoogleАкадемія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

Нікітін Сергій Валерійович  

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна   

Тема дисертації:  «Феномен гетьманських столиць:державотворчий аспект у середині XVII – наприкінці XVIII століття» (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 3від 20 жовтня  2021 року;  

Науковий керівник: Гриценко Андрій Петрович, доктор педагогічних наук 

 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

Статті у закордонних виданнях

 

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

 1. Нікітін С.В., Гриценко А.П. Роль столичного міста у державотворчих процесах Глухівського періоду в історії Гетьманщини. Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Суми, 28 жовтня 2021 р.) / Редкол.: Д. В. Кудінов (голова), О. М. Клочко, М. А. Михайліченко, В. О. Оліцький. Суми: ФОП Цьома С.П., 2021. С. 447-452.

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

 1. Нікітін Сергій. Боротьба за відновлення столиці у БатуриніСлово "Гетьманської столиці". 2021. № 5 (86) С. 3.
 2. Нікітін Сергій. Пояси як обов'язковий елемент козацького одягуСлово "Гетьманської столиці". 2021. № 6 (87) С. 3.

Апробація результатів дослідження:

Міжнародні конференції:

 

Всеукраїнські конференції:

ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сумські історико-краєзнавчі студії"

 

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

 

Профілі:

ORCID

Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

Клюєв Андрій Миколайович

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна   

Тема дисертації:  «Грошовий обіг та лічба монет на території Сіверщини в середині XVII – наприкінці XVIIІ ст. за письмовими та скарбовими джерелами» (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 3від 20 жовтня  2021 року;  

Науковий керівник:   кандидат історичних наук, доцент Чумаченко Олена Анатоліївна

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

1. Бєлашов В. І., Клюєв А. М. Монетні скарби колишньої столиці Гетьманщини м. Глухова та його округи (друга половина ХVII-ХVIII ст.) Сіверщина в історії України : зб. наук. праць. Вип. 8. Київ : Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. С. 127–132.

2. Клюєв А. М. Топографія знахідок монетно-речових скарбів ХVII-ХVIII ст. на території Глухівського району. Сіверщина в історії України. Зб. наук. пр. Вип. 11. Глухів-Київ. 2018. С. 96 – 104.

3. Курок О. І., Бакалець О. А., Клюєв А. М. Скарби мідних монет Речі Посполитої; Московського царства та Балтійських володінь Швеції середини ХVII ст. з Сумщини. Сіверщина в історії України. Зб. наук. пр. Вип. 13. Глухів-Київ. 2020. С. 121 – 129.

Статті у закордонних виданнях

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

1. Бєлашов В. І., Бакалець О. А., Клюєв А. М. Монетно-речові скарби Петропавлівського монастиря другої половини ХVII-ХVIII ст. (с. Будищі). Історичні студії суспільного прогресу. Вип. 5. Глухів: ГНПУ ім. О.Довженко, 2017. С. 109 – 124

2. А. М. Клюєв Монетні скарби м. Глухова та його округи (друга половина ХVII-ХVIII ст.) Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 листопада 2015 р. Кіровоград: Київ: Переяслав-Хмельницький, 2015. С. 66 – 68

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

Апробація результатів дослідження:

Міжнародні конференції:

Всеукраїнські конференції:

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

 

Профілі:

ORCID

Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

Ащаулова Тетяна Анатоліївна

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна

Тема дисертації: "Повсякденне життя та колективний портрет науково-педагогічних працівників Глухівського педагогічного інституту в 1917-1991 роках" (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 3 від  20 жовтня 2021  року;

Науковий керівник: Гриценко Андрій Петровичдоктор педагогічних наук

 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

Статті у закордонних виданнях

 

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

 Ащаулова Т.А Становлення Глухівськгго учительського інституту. Глухівські цитання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практицної інтернет-конференчії / За заг. ред. А.С. Полякова. – Глухів, 2021.  С. 65-66. URL : http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantivdoktorantiv-ta-molodykh-vchenykh.html

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

Апробація результатів дослідження:

Міжнародні конференції:

Всеукраїнські конференції:

 Глухівські читання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: ХІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція 8-10 грудня 2021 року. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

Профілі:

ORCID 

GoogleАкадемія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

chumachenko1

 

Кандидат історичних наук (2002), доцент (2011).

Вищу освіту здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Історія».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Громадсько-політична діяльність Микити Шаповала» (спеціальність 07.00.01 – Історія України).

Викладає навчальні дисципліни:

 • Нова історія країн Азії та Африки
 • Новітня історія країн Азії та Африки
 • Новітня історія країн Європи та Америки
 • Історія міжнародних відносин
 • Політико-правовий аспект діяльності Європейського Союзу

Є академічним координатором реалізації проєкту Еразмус+ Модулі Жана Моне "Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність" (2020-2023)

Коло наукових інтересів – Європейський Союз у міжнародних відносинах. Є автором понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Здійснювала наукове керівництво науково-дослідною темою, результатом чого стало видання за її редакцією колективної монографії "Україна в умовах європейської інтеграції та глобалізації світу".

Дочірні категорії