Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

4.11Доктор історичних наук (2009), професор (2011)

Отримав фах історика і філолога у Кам'янець-Подільському державному педагогічному інституті ім. В. Затонського (зараз Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Захистив докторську дисертацію на тему «Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної України 20-х років ХХ – початку XXI ст.: етапи, форми, напрями діяльності» (спеціальність 07.00.01 - Історія України).

Нагороджений медаллю «За трудову доблесть» (1986), п’ятьма Почесними грамотами МОН України, званням «Заслужений працівник народної освіти України» (1993), знаками МОН України «Відмінник освіти України» (1993) та «Петро Могила», преміями імені Героя України академіка Петра Тронька НСКУ (2013), імені Юхима Сіцінського (2004) Хмельницької обласної ради та облдержадміністрації, імені професора Іона Винокура (2015) Хмельницької обласної організації НСКУ, Загальнослобожанською літературно-мистецькою премією імені Михайла Петренка (2018), Почесними грамотами Хмельницької обласної ради та облдержадміністрації, Дунаєвецької районної і Кам’янець-Подільської міської влади.

Викладає навчальні дисципліни:

  • Історія стародавнього світу
  • Актуальні питання історії вітчизняної науки і техніки ХІV-ХХІ ст.

Коло наукових інтересів: питання історії, теорії і методики бібліотечної справи, проблеми бібліографознавства.

Є автором 70 окремих видань, понад 500 праць у збірниках, журналах наукового та навчально-методичного характеру.

 

Найбільш важливі наукові праці:

1. Прокопчук В. С. Дунаєвеччина: край і люди: монографія. Кам'янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2013. 352 с.: іл.

2. Доктори наук, професори Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: довід.-бібліогр. вид. / уклад.: І. М. Конет, В. С. Прокопчук; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка . Кам'янець-Подільський: Абетка – Світ, 2013. 512 с.: іл.

3. Прокопчук В. С. Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність: монографія / наук. ред. О. П. Реєнт. 2-ге вид., доповн. Кам'янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2014. 312 с.

4. Красуцький М. І., Прокопчук В. С. Михайло Савенко: час і доля. Кам'янець Подільський: Сисин О. В., 2014.  168 с.: іл.

5. Постаті в листах: епістолярій Юхима Сіцінського / вступ. стаття, упорядк., коментарі: В. С. Прокопчук, О. М. Кошель, І. О. Старенький. Київ: Старий світ, 2014. 320с.:12 іл.

6. Прокопчук В. С., Старенький І. О. Топонімічний словник м. Кам'янця-Подільського. Кам'янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2014. 192 с.: іл.

7. Періодичні видання доби Української революції 1917-1920 рр. у науковій бібліотеці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: бібліогр. покажч. / уклад.: В. С. Прокопчук, Н. Д. Крючкова, В. Ф. Биковська; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. Кам'янець–Подільський: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2014. 34 с.

8. Періодичні видання у фондах наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: бібліогр. покажч. / упоряд.: В. С. Прокопчук, С. О. Кантлін; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. Кам'янець-Подільський, 2014. 86 c. укp. - рус.

9. Прокопчук В. С. Дунаєвецький районний архів: монографія. Дунаївці; Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015. 199 с.: іл.

10. Наукові збірники історичного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: звед. кат. і покажч. змісту. Серія «Хмельниччина краєзнавча». Вип. 2 (4) / ред.: С. А. Копилов; уклад.: В. С. Прокопчук, Г. В. Гайшук; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. Кам'янець-Подільський: К.-ПНУ ім. І. Огієнка, 2015. 183 c. укp.

11. Прокопчук В. С., Айвазян О. Б. Бібліотеки Поділля (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія. Кам'янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2016. 256 с.

12. Прокопчук В. С., Старенький І. О. Пам'яткоохоронна діяльність подільського православного духовенства в ХІХ – на початку ХХ ст.: монографія. Кам'янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2016. 308 с.

13. Молчановский Н. В Очерк известий о Подольской земле до 1434 года / ред. рада: В. С. Прокопчук, голова Є. А.  Черницький, В. С. Перерва; автор вступ. статті В. С. Прокопчук. Біла церква: Пшонківський В. О., 2017. 266 с.

14. Прокопчук В. С. Освіта на Дунаєвиччині: від перших шкіл – до суспільства знань: монографія. Кам`янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2018. 412 с.: іл.

15. Заслужені працівники України - уродженці Дунаєвеччини/ автор-упорядник В.С. Прокопчук; ред. рада: Бернашевський О.В., Баженов Л.В., Прокопчук В.С., Телячий Ю.В.- Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г.,2019.-344 с.: іл.

16. Селище Дунаївці в сузір’ї громад: іст. нарис / В.С. Прокопчук, А.І. Камінська. Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г.,2019.- 560 с.: іл.

17. Юрій Телячий - український історик, освітянин - управлінець, громадський діяч: біобібліогр. покажч. / Завальнюк О.М., Прокопчук В.С. Хмельницький: Мельник А.А.,2020. 78 с. (Сер.: Подвижники краєзнавчого руху на Поділлі; вип. 1).

18. Прокопчук В.С. Людина і час: спогади. Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г.,2020. 412 с.: іл.

19. Прокопчук В.С. Творці історії Подільського краю: персоналії. Дунаївці; Кам’янець-Подільський: Зволейко Д.Г., 2021. 552 с.: іл.

20. Основи краєзнавства: підручник для студентів закладів вищої освіти / НАН України, Нац. спілка краєзн. України; за ред. О.П. Реєнта; [авт. кол.: Л.В. Баженов, Г.В. Бондаренко, Р.В. Маньківська, В.С. Прокопчук, О.А. Удод та ін.]. 2-ге вид., доп. Київ, 221. 376 с.

 

        Фахові публікації:

1. Прокопчук В. С., Брицький П. П.  Поділля в житті і творчості Тараса Шевченка. Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Серія: Історичні науки. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. Вип. 29. С. 42-47.

2. Прокопчук В. С. Внесок Кам’янець-Подільського державного університету в охорону документальної архівної спадщини (1919-1920 рр.). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб. Серія: Історична та філологічна. Кам`янець-Подільський, 2015. Вип. 11. С. 123-130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2015_11_22.

3. Прокопчук В. С. Дунаєвецький районний архів у перші повоєнні десятиріччя (40-50-і роки ХХ ст.). Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. Кам`янець-Подільський, 2015. Вип. 8. С. 452-463. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2015_8_49.

4. Прокопчук В. С., Завальнюк О. М.  Його надихала любов до рідної України (до 100-річчя академіка П. Т. Тронька). Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр.  Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2015.  Т.22.  С.7-30.

5. Прокопчук В. С., Кантлін  С. О. Йосип Іванович Токар: на фронтах воєнному і бібліотечному. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Кам`янець-Подільський, 2015. Вип. 4. С. 137-139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_24.

6. Прокопчук В. С. Колективний доробок подільських краєзнавців (за матеріалами чотирнадцяти подільських історико-краєзнавчих конференцій) (1965-2014 рр.). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Кам`янець-Подільський, 2015. Вип. 4. С. 145-155. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_26.

7. Прокопчук В. С.,  Резнічук Л. В. Внесок бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Кам`янець-Подільський, 2015. Вип. 4. С. 355-359. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_66.

8. Прокопчук В. С. Село Миньківці в дослідженнях Г. Д. Гавінчука. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб. Серія: Філологічна. Кам`янець-Подільський, 2015. Вип. 12. С. 267-275. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2015_12_46.

9. Прокопчук В. С. Огієнкознавчі дослідження професора О. М. Завальнюка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб. Серія: Історична. Кам`янець-Подільський, 2017. Вип. 13. С. 24-33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/IvanOgienkoi_2017_13_4.

10. Прокопчук В.С. Подвижництво на ниві культури. Краєзнавець Хмельниччини: наук. - краєзн. зб. Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2019. Вип.12. С.140-146.

11. Прокопчук В.С. Станція Дунаївці та села пристанційної зони в роки сталінських репресій. Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук. - краєзн. пр. Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г., 2019. Вип.7. С.260-273.

12. Прокопчук В.С. Станція Дунаївці в роки нацистської окупації (1941-1944 рр.) Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук. - краєзн. пр. Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г., 2019. Вип. 7. С. 309-329.

13. Прокопчук В.С., Баранюк Н.В. Трудовий подвиг М.М. Мазур. Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук. - краєзн. пр. Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г., 2019. Вип. 7. С. 491-496.

14. Прокопчук В.С., Білан А.М. Голова Станційнодунаєвецької сільської ради К.І. Пояркова (1946-1958) // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук. - краєзн. пр. Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г., 2019. Вип. 7. С. 497-503.

15. Прокопчук В.С. «Непрофесійний історик» Володимир Шевченко і його кармалюкіана. Шевченко В.С. Вийся, вийся, хміль листатий: дюжина художніх оповідок про Устима Кармалюка. Хмельницький: Цюпак А.А., 2018. С.3-6.

16. Прокопчук В.С. Їх надихала й Подільська земля: польські письменники на Дунаєвеччині. Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.-краєзн. зб. Хмельницький: Стрихар А.М.,2019. Вип.23. С.148 -158.

17. Прокопчук В.С. Трагедія полковника П.Ф. Болбочана (до 100-річчя страти на ст. Балин). Історичні студії суспільного прогресу: наук. журн. Глухів: ГНПУ, 2019. Вип. 7. С. 37- 44.

18. Прокопчук В.С. Деякі факти з повсякдення вихованців Китайгородського сільськогосподарського технікуму (за спогадами колишнього його учня Онуфрія Матвійчука). Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина». Хмельницький: Стрихар А.М., 2020. №2 (6). С.86-89. Вип. 13. С.6 -7.

19. Прокопчук В.С., Старенький І.О., Трембіцький А.М. З історії дослідження трипільської культури на Кам’янеччині (до 160-річчя від дня народження Євфимія (Юхима) Сіцінського). Краєзнавець Хмельниччини: наук.- краєзн. зб. Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2020. Вип. 13. С. 70-90.

20. Прокопчук В.С. Головний лікар В.Ф. Шинкарчук. Краєзнавець Хмельниччини: наук.- краєзн. зб. Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2020. Вип. 13. С. 156-160.

21. Прокопчук В.С. Освіта на Дунаєвеччині: хроніка поступу. Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук. - краєзн. пр. Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г., 2020. Вип. 8. С. 22- 41.

22. Прокопчук В.С. 25 років на чолі освіти Дунаєвеччини. Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук. - краєзн. пр. Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г., 2020. Вип. 8. С. 315 -323.

23. Прокопчук В.С. Рахнівська середня школа очима її учня (1958-1961). Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук. - краєзн. пр. Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г., 2020. Вип. 8. С. 460-576.

24. Завальнюк О.М., Прокопчук В.С. Науковець, освітянин, громадянин ( до 50-річчя від дня народження і 30-річчя науково-педагогічної діяльності доктораісторичних наук, професора Ю.В. Телячого. Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук. - краєзн. пр. Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г., 2020. Вип. 8. С. 397 - 418.

25. Прокопчук В.С. Журналіст, письменник, краєзнавець (до 80-річчя письменника В.С. Шевченка). Духовні витоки Поділля: письменники в історії краю: зб. матер. Хмельницький: ХГПА, 2020. С.70-82.

26. Завальнюк О.М., Прокопчук В.С. Ювілейні рубежі Ю.В. Телячого. Хмельницькі краєзнавчі студії: наук. - краєзн. зб. Хмельницький: Стрихар А.М., 2020. Вип. 26. С. 4-15.

27. Прокопчук В.С. Сторінками одного життя (до 150-річчя О.Г. Лотоцького). Хмельницькі краєзнавчі студії: наук. - краєзн. зб. Хмельницький: Стрихар А.М., 2020. Вип. 26. С. 198-207.

28. Прокопчук В.С. Маловідома сторінка історії вищої освіти на Хмельниччині. Хмельницькі краєзнавчі студії: наук. - краєзн. зб. Хмельницький: Стрихар А.М., 2020. Вип. 27. С. 145 -154.

29. Прокопчук В.С., Красуцький М.І. Один з творців «Стрімкої лані». Хмельницькі краєзнавчі студії: наук. - краєзн. зб. Хмельницький: Стрихар А.М., 2020. Вип.28. С.166-177.

30. Прокопчук В.С. Трагічна доля творців Української автокефальної православної церкви в Дунаївцях (1924-1929). Праці Хмельницького церковно-історичного товариства. Хмельницький: Стрихар А.М.,2020. Вип. 1. С. 237-251.

31. Прокопчук В.С. Фундатори церковного краєзнавства на Поділлі: Павло Микитович Троїцький. Праці Хмельницького церковно - історичного товариства / [редкол.: Блажевич Ю.І., голова, Причишен-Кліновський С.М., Єсюнін С.М. та ін.]. Хмельницький: Стрихар А.М., 2020. Вип. 2. С. 118 -132.

32. Прокопчук В.С. Рецензія на книгу «На полях битв Другої світової війни: вихідці з України в європейському Русі Опору: наук.-док. вид./ упорядн. і автори вступ. статті А.Г. Філінюк, Ю.А. Клімчук. Хмельницький: Мельник А.А., 2020. 296 с.: іл. 

33. Реєнт О.П., Прокопчук В.С., Завальнюк О.М. До 75-річчя доктора історичних наук, професора Л. Баженова. Український історичний журнал. 2021. Ч. 1. С. 228-232.

34.Завальнюк О.М., Прокопчук В.С. Організатор науково-краєзнавчого руху на Поділлі. Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.- краєзн. зб. Хмельницький: Стрихар А.М.,2021. Вип. 30. С. 4-16.

35. Прокопчук В.С., Айвазян О.Б. Бібліотечна мережа в Кам’янець- Подільській і Проскурівській округах у 1920-і рр.  Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.- краєзн. зб. Хмельницький: Стрихар А.М.,2021. Вип. 30. С. 144-164.

36. Прокопчук В.С. Подолянин з Ушиччини Й.Р. Карпович - жертва харківського судового процесу в справі «Спілки визволення України» (9 березня-19 квітня 1930 р.) Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина». 2021. №1(7). С.136-142.

37. Прокопчук В.С. Один з творців хмельницького тому «Історії міст і сіл Української РСР». Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.-краєзн. зб. Хмельницький: Стрихар А.М.,2021. Вип. 31. С. 181-188.

38. Прокопчук В.С. Фундатори церковного краєзнавства на Поділлі: перший склад ПЄІСК. Праці Хмельницького церковно - історичного товариства / [редкол.: Блажевич Ю.І., голова, Причишен-Кліновський С.М., співголова, Єсюнін С.М., відп. ред., та ін]. С. 145-163.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru