rh_cn.jpg

 

Відповідно до плану заходів кафедри іноземних мов та методики викладання щодо Днів науки в ГНПУ імені Олександра Довженка, 18 квітня 2017 року відбулося засідання круглого столу на тему: «Проблеми інтернаціоналізації вищої освіти та науки». Учасники засідання – викладачі кафедри, студенти факультету філології та історії, шкільні вчителі англійської мови – обговорили досягнення та перспективи студентів англомовної спеціальності щодо навчання закордоном, участі в програмах академічної мобільності. Учасники круглого столу обговорили перспективи проведення занять зі студентами магістратури викладачами із Туреччини у вересні 2017 року та максимального використання можливостей такого співробітництва студентами молодших курсів та старшокласниками шкіл міста.

На засіданні також йшлося про участь студентів у міжнародних проектах та грантових програмах, також обговорювалася участь викладачів і студентів у публікуванні результатів наукових досліджень у закордонних виданнях переважно англійською мовою. Всі учасники круглого столу погодилися з актуальністю такого виду діяльності та висловили бажання брати в ній подальшу участь. 

 

lavrichenko.jpg

Лавриченко Наталія Миколаївна

Доктор педагогічних наук, професор

Здобула вищу освіту у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов(нині Київський національний лінгвістичний університет) на факультеті французької мови.  Спеціальність – учитель французької та англійської мов середньої школи (1980). Упродовж десяти років працювала в закладах освіти.

Закінчила аспірантуру при ІП АПН України (1995-1996) та захистила кандидатське дослідження «Профорієнтаційна орієнтація учнів у системі середньої освіти Франції», спеціальність 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки (1996).

У 2006 році здобула вчене звання старшого наукового співробітника (Рішенням Вищої атестаційної комісії України від 11 травня 2006р.).

Докторантуру проходила при ІП АПН України (2001-2004) й в 2006 році захистила дисертацію на здобуття звання доктора наук «Педагогічні основи соціалізації учнівської молоді в країнах Західної Європи», спеціальність 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.

З 2005 по 2009 рік завідувала лабораторією порівняльної педагогіки в Інституті педагогіки НАПН Україні. Надалі перейшла на посаду першого заступника директора Інституту педагогіки НАПН України, яку обіймала до 2014 року.

У 2011 році здобула вчене звання професора (Рішенням Атестаційної колегії МОН України).

З 2016 року по 2019 рік очолювала кафедру іноземних мов та методики викладання у Глухівському національному університеті імені Довженка.

Автор понад 150 наукових праць, серед яких монографії (одноосібні: "Педагогіка соціалізації: європейські абриси" (2000),  "Проблеми гуманістичного спрямування шкільної соціалізації: педагогічні розмисли і нотатки" (2006); у співавторстві: «Тенденції розвитку змісту базової освіти у країнах Заходу»  (2003), «Тенденції реформування загальної середньої освіти в країнах Європейського Союзу. Ч .І» (2008),  «Тенденції реформування загальної середньої освіти в країнах Європейського Союзу. Ч .ІІ» (2010), «Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах Європейського Союзу та США»(2014), Підготовка вчителя іноземної мови (англійської) для Нової української школи (2018)), посібники (Методологія наукових досліджень: педагогіка, 2018), наукові статті у фахових виданнях України, тези доповідей тощо. Бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Наталія Миколаївна підготувала двох докторів і вісім кандидатів педагогічних наук. Головний редактор наукового журналу «Порівняльно-педагогічні студії» (Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15216-3788Р від 18.05.2009)

Викладає навчальні курси: Лексикологія англійської мови; Іноземна мова за професійним спрямуванням; Наукова англомовна комунікація та ін.

Найвизначніші нагороди: ПочеснаграмотаВерховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом»; Знак МОН України «Відмінник освіти України»; Знак МОН України « За наукові досягнення»; Знак «Ушинський К.Д.»

Коло наукових інтересів: педагогічні підходи до організації процесу навчання іноземних мов; розвиток обдарованості особистості.

Профіль в Google Академія. 

 Сертифікати за участь у наукових заходах:

 1. Аналітичне читання автентичного тексту
 2. Аудіовізуальне аудіювання
 3. Вступ до спеціальності
 4. Ділова англійська мова
 5. Ділова німецька мова
 6. Загальне мовознавство
 7. Іноземна мова
 8. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 9. Інтерпретація тексту
 10. Історія англійської мови
 11. Латинська мова
 12. Лексикологія англійської мови
 13. Лінгвокраїнознавство
 14. Лінгвокраїнознавство другої (німецької) мови
 15. Література Англії, США
 16. Методика навчання англійської мови
 17. Основи домашнього читання
 18. Порівняльна типологія мов
 19. Практична граматика англійської мови
 20. Практичний курс англійської мови
 21. Практичний курс другої іноземної мови (німецької)
 22. Синхронне читання та переклад
 23. Стилістика англійської мови
 24. Стилістичний аналіз тексту
 25. Теоретична граматика англійської мови
 26. Теоретична фонетика англійської мови
 27. Теоретичний курс англійської фонетики і граматики
 28. Теоретичний курс другої іноземної мови (німецької)
 29. Теорія і практика перекладу
 30. Фонетика та граматика сучасної англійської мови

Кафедра іноземних мов та методики викладання

Глухівського НПУ ім. О. Довженка

Кафедра іноземних мов та методики викладання бере свій початок від предметно-методичної комісії у 1980 році. Першим завідувачем кафедри була Ніканорова Лідія Тимофіївна. Викладачі кафедри забезпечували викладання іноземних мов (англійської, німецької, французької) для студентів усіх факультетів. При кафедрі плідно працював куб інтернаціональної дружби, члени якого брали участь у різноманітних фестивалях, зустрічах, концертах у різних навчальних закладах.

У грудні 1993 року її було реорганізовано у кафедру російської та іноземних мов. Керівництво було покладено на кандидата філологічних наук, доцента кафедри Ніфанову Тетяну Сергіївну. Під її керівництвом у 1995 році колектив кафедри розпочав підготовку фахівців за новою спеціальністю «Початкове навчання та іноземна мова (англійська)», у 1996 році було започатковано підготовку вихователів дітей дошкільного віку з правом проведення занять іноземної мови (англійської).

У 1998 році кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Бірюк Людмила Яківна. У цей час усі зусилля викладачів кафедри були спрямовані на підготовку вчителів за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)».

З 2004 року кафедра почала функціонувати у структурі філологічного факультету під керівництвом доцента, кандидата педагогічних наук Кочубей Людмили Володимирівни. У 2006 році було акредитовано напрям підготовки (спеціальність) 0101 Педагогічна освіта за ІІ-ІІІ рівнем: 6.010100 та 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська).

У 2013 році (наказ МОН України від 04.05.2013 року № 2070-л) було отримано ліцензію на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра та спеціаліста за напрямом підготовки 6.030302 Філологія (англійська мова)* та спеціальністю 7.02030302 Мова і література (англійська)*.

На сьогоднішній день кафедра іноземних мов та методики викладання є випусковою за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література (Англійська)) за освітніми ступенями „Бакалавр”, „Магістр”. Викладачі кафедри забезпечують викладання курсів іноземної мови та іноземної мови за профспрямуванням для студентів спеціальностей:

012 Дошкільна освіта; 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.02 Середня освіта (Мова і література (Англійська)); 014.03 Середня освіта (Історія); 014.04 Середня освіта (Математика); 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.08 Середня освіта (Фізика); 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 014.11 Середня освіта (Фізична культура); 015 Професійна освіта, спеціалізація: 015.01 Професійна освіта (Будівництво); 015 Професійна освіта, спеціалізація: 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості); 015 Професійна освіта, спеціалізація: 015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); 053 Психологія; 231 Соціальна робота

З 2016 по 2019 рр. (наказ №115К від 18.10.2016) кафедру очолював доктор педагогічних наук, професор Лавриченко Наталія Миколаївна.

Наразі кафедру очолює Мілютіна Ольга Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов та методики викладання.

За кафедрою іноземних мов та методики викладання закріплено наступні дисципліни:

За ОС «Бакалавр»:

 1. Вступ до мовознавства
 2. Вступ до спеціальності
 3. Ділова англійська мова
 4. Ділова німецька мова
 5. Загальне мовознавство
 6. Історія англійської мови
 7. Латинська мова
 8. Лексикологія англійської мови
 9. Лінгвокраїнознавство англомовних країн
 10. Література англомовних країн
 11. Методика навчання іноземних мов і культур
 12. Основи міжкультурної комунікації
 13. Практична граматика англійської мови
 14. Практична фонетика англійської мови
 15. Практичний курс англійської мови
 16. Практичний курс німецької мови
 17. Стилістика англійської мови
 18. Теоретичний курс англійської фонетики та граматики
 19. Теорія і практика усного і письмового перекладу

Практика:

 • Практика в оздоровчому таборі
 • Навчально-залікова практика в основній школі
 • Безвідривна педагогічна практика

За ОС «Магістр»

 1. Методологія та методи лінгвістичних досліджень
 2. Теорія і практика міжкультурної комунікації
 3. Методика навчання іноземних мов та культур у ЗВО в європейському контексті
 4. Практичний курс англійської мови
 5. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики
 6. Герменевтичний аналіз та інтерпретація тексту
 7. Сучасна світова література

Практика:

 • Педагогічна практика на робочому місці вчителя
 • Дослідницька практика «Управління ЗВО; На робочому місці викладача»

Основними напрямками роботи кафедри є:

 • навчання студентів іноземних мов (англійської, німецької) на основі сучасних інновацій;
 • надання консультативної допомоги студентам, підготовка до участі в наукових конференціях та конкурсах різного рівня;
 • розробка методичного забезпечення викладання  закріплених за кафедрою дисциплін;
 • наукова діяльність.

Кафедра активно співпрацює з випусковими кафедрами ГНПУ імені О.Довженка та спорідненими кафедрами інших навчально-освітніх закладів та лабораторіями НАПН України.

Кафедра активно рухається вперед, вдосконалюючи якість викладання іноземних мов та підвищуючи професійний рівень викладачів. Цьому сприяють створені на кафедрі методичні робочі групи, учасники яких постійно проводять семінари та зустрічі по обміну досвідом в галузі новітніх методик та технологій навчання, допомагають молодим викладачам в організації навчального процесу.

Наукова діяльність кафедри

Тема наукового дослідження кафедри: «Сучасні підходи до навчання іноземних мовта професійної підготовки вчителя англійської мови і літератури».

Кафедра значну увагу приділяє науковій діяльності, залученню викладачів та студентів до проведення досліджень, забезпеченню конкурентоздатності наукових праць. Цілі й завдання наукових досліджень передбачають зв'язок з практичними та теоретичними курсами, які викладаються викладачами кафедри. Результати і висновки наукових досліджень сприяють модернізації і поглибленню навчального науково-практичного базису. Наукова робота кафедри є невід'ємною складовою навчального процесу, що дозволяє впроваджувати наукові розробки кафедри в навчальний процес і залучати студентів до наукової роботи: участі у конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт, олімпіадах різних рівнів. На кафедрі систематично проводяться науково-методичні семінари, на яких відбувається апробація результатів наукових напрацювань викладачів.

Напрями наукової роботи:

 • підготовки та видання наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection;
 • участь у науковій та науково-технічній діяльності спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук;
 • проведення наукових заходів спільно з облдержадміністраціями;
 • виступи на наукових конференціях ріхних рівнів і публікація тез доповідей;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів;
 • надання науково-консультативної допомоги студентам при написанні англомовних статей та участі в англомовних наукових студентських конференціях й олімпіадах;
 • робота над дисертаціями, підготовка до захисту;
 • керівництво студентськими проблемними групами;
 • задучення студентів доучасті у науковій роботі: участі у конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт, олімпіадах різних рівнів;
 • інтеграція наукової роботи з навчальним процесом;
 • підготовка навчальних посібників та підручників;
 • випуск збірника матеріалів науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами;
 • рецензування й опонування дисертаційних робіт, авторефератів дисертацій;
 • укладання угод про наукове співробітництво із закладами вищої освіти України тощо.

Заходи, що плануються кафедрою

Проведення щорічних науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science», методичні семінари для вчителів, студентів, викладачів Hlukhiv Foreign Language Workshop “INNOVATIVE ASPECTS OF THE ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN UKRAINE AND ABROAD”.

Базові навчальні заклади, де проводиться науково-дослідна робота й навчально-залікова практика в основній школі

 • Глухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
 • Глухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
 • Глухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3
 • Глухівський НВК: ДНЗ, ЗОШ І-ІІ ступенів № 4
 • Глухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6
 • Комунальний заклад Сумської обласної ради – Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою.

За більш детальною інформацією звертайтеся до каб.109, м. Глухів, вул. Терещенків, 47, корпус 7 або на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Туркина Лариса ікторіна

Туркіна Лариса Вікторівна

Асистент кафедри

Закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Англійська і німецька мови». Тема дисертаційного дослідження «Дидактичні основи формування змісту навчання іноземної мови як другої спеціальності у педагогічних університетах». Є автором 8 навчальних посібників для студентів-філологів.

Викладає навчальні курси: Практичний курс англійської мови; Практична граматика англійської мови; Лексикологія англійської мови.

        

Коло наукових інтересів: зміст навчання англійської мови як спеціальності у педагогічних університетах.

Опубліковано 16 наукових праць.

Кадикоа Наталія олодимиріна

Кадикова Наталія Володимирівна

Асистент кафедри

Закінчила Глухівський державний педагогічний університет за спеціальністю «Початкове навчання»,дворічні курси іноземних мов у Київському міжнародному університеті за спеціальністю «Викладач німецької мови», аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету. Тема дисертаційного дослідження«Формування граматичної компетенції майбутніх учителів у процесі самостійної роботи з використанням навчальної комп’ютерної програми (німецька мова після англійської)». Є співавтором колективної монографії «Підготовка вчителя іноземної мови (англійської) для Нової української школи» та 2 навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів («TheoreticalEnglishPhoneticsCourse», «Герменевтичний аналіз та інтерпретація тексту»).

Викладає навчальні курси: Практичний курс другої іноземної мови (німецької); Теоретичний курс другої іноземної мови (німецької); Іноземна мова за професійним спрямуванням.

Коло наукових інтересів: формування граматичної компетентності майбутніх учителів у процесі самостійної роботи; формування культурологічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами сучасних технологій.

Опубліковано понад 20 наукових праць.

 

Зайцеа Наталія Григоріна

Зайцева Наталія Григорівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

ЗакінчилаГлухівський державний педагогічний університет (2002 р.) за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчитель початкових класів, вчитель іноземної мови (англійської).У 2006 р. закінчила з відзнакою Глухівський державний педагогічний університет (2006 р.) за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача педагогіки та методики початкового навчання.

Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка (2008 рік). Кваліфікація: вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.

Наталія Григорівна закінчила аспірантуру Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ), захистила дисертаційне дослідження «Організаційно-педагогічні засади двомовного навчання учнів у закладах середньої освіти США» добула науковий ступінь кандидата педагогічних наук, спеціальність – 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки) (2017).

Опубліковано понад 30 наукових праць, серед яких монографія (Підготовка вчителя іноземної мови (англійської) для Нової української школи : колективна монографія, за заг. ред. Н. М. Лавриченко, 2018), посібники (Навчально-методичні рекомендації до проведення занять із домашнього читання за романом Б.Стокера «Дракула», 2016; Навчально-методичні рекомендації до проведення занять із домашнього читання за оповіданнями Едгара По, 2016; Навчально-методичні рекомендації до проведення занять із домашнього читання за романом Ч.Діккенса «Олівер Твіст», 2016), наукові статті у фохових виданнях України, тези доповідей.

Викладає навчальні курси:Практична граматика англійської мови; Практичний курс англійської мови; Практична фонетика та граматика англійської мови.

Коло наукових інтересів:двомовне навчання в США, Україні та інших країнах світу; формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя.

Профіль в Google Академія. 

 

Сертифікати за участь у наукових заходах: