Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

КухарчукКухарчук Ірина Олексіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент

 

У 1997 році закінчила Глухівський державний педагогічний інститут імені С.М. Сергєєва-Ценського за спеціальністю «Початкове навчання та українська мова і література» й отримала кваліфікацію вчителя початкових класів та української мови і літератури.

1 лютого 2007 року захистила кандидатську дисертацію «Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення синтаксису у мовній освіті вчителів української мови та літератури» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання української мови у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова.

Звання доцента кафедри загального мовознавства та української філології присвоєно 26 жовтня 2012р. (Атестат доцента 12 ДЦ №032773 від 26 жовтня 2012р.).

Автор понад 50 публікацій, із них 2 – монографії (у співавторстві), 5 навчальних посібників (із них 3 – одноосібні).

Публікації:

 1. Лінгвістичні основи вивчення синтаксису на засадах комунікативно-діяльнісного підходу в професійній підготовці вчителів-словесників. Нау­ко­ві записки. Випуск 57. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. С.96–101. Фахове видання.
 2. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення синтаксису у фаховій підготовці вчителя-словесника. Українська мова і література в школі. 2005. № 2. С.50–54. Фахове видання.
 3. Роль спецкурсу „Комунікативні аспекти синтаксису української мови” в мовній освіті майбутніх учителів-словесників. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 7. Глухів: ГДПУ, 2006. С.169–173. Фахове видання.
 4. Кухарчук І. Формування професійного мовлення у майбутніх вчителів початкових класів. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. Умань: ПП. Жовтий, 2011. Випуск 37. С. 19–24. Фахове видання.
 5. Кухарчук І.О. Вивчення безсполучникових речень студентами-філологами (проблема вибору вправ і завдань). Українська мова і література в школі. 2012. № 2. С.47-51. Фахове видання.
 6. Кухарчук І.О. Текстоцентричний підхід до формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя-словесника. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. № 5 (49). С. 286-295. Фахове видання. Index Copernicus Master List та CEJSH.
 7. Кухарчук І.О., Кухарчук Р.П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у мовній освіті вчителя-словесника. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / за ред. А.Л. Ситченка. №3 (50), вересень 2015. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. С.152-157. Фахове видання.
 8. Кухарчук І. О. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів-філологів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. № 4 (309), 2017. С. 193- 200. Фахове видання.
 9. Кузнецова Г.П., Кухарчук І.О., Холявко І.В., Корчова О.М.,  Заремська І.М.Формування полікомунікативної особистості на засадах європейського мовного досвіду. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society : Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference. PolandWarsaw RS Global, 2018. Vol  S.53-58(зарубіжне вид.; Index Copernicus).
 10. Кухарчук І.О. Відокремлення у структурі простого речення: теоретико-методичний аспект. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». Одеса. 2019. Випуск 16. Том 2. С.69-73. Фахове видання.Index Copernicus ).

Монографії:

 1. Кухарчук І. О. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: монографія / за наук. ред. дійсн. члена НАПН України М.С. Вашуленка.   Суми: Вінніченко М.Д., 2017. 410 с. (1, 77 д.а. ).
 2. Кухарчук І.О. Експресивний синтаксис «Щоденника» О. Довженка. Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки: монографія / Курок О. І., Кузнецова Г. П., Новиков А. О., Троша Н. В. та ін.; за ред. проф. А. О. Новикова. Глухів: ГНПУ   імені О. Довженка, 2019. 436 с. (0,7 д.а.).              

Навчальні посібники:

 1. Кухарчук І.О. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Практикум : навчальний посібник. Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка. 2011. 214 с.
 2. Кухарчук І.О. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Тестові завдання і контрольні роботи : навчальний посібник. Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка. 2012. 342с.
 3. Кузнецова Г.П., Кухарчук І.О. Стилістика і куль­ту­ра ділового українського мовлен­ня в освітній сфері спілкування: навчальний посібник. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім.О. Довженка. 2013. 218 с.
 4. Кухарчук І.О., Марєєв Д.А., Павлова А.А. Українська мова за професійним спрямуванням: діагностика навчальних досягнень студентів: Навчальний посібник. Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. 380 с.
 5. Кухарчук І. О. Синтаксис складного речення : навчальний посібник [Електронний ресурс]. Глухів, 2016. URL: http://library.gnpu.edu.ua/books/Syntax%20sentence/index.htm

Нагороди:

Почесна грамота управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації (2007р.).

Грамота Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за плідну науково-педагогічну роботу (2011р.).

Грамота департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації (2018р.).

Коло наукових інтересів – проблема формування професійного мовлення у здобувачів вищої освіти; теоретико-методичні засади навчання синтаксису української мови.

Профіль у GoogleScholar.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru