Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Гриценко А.П. 1Гриценко Андрій Петрович

Кандидат педагогічних наук (2016)

Вищу освіту здобув у Сумському державному педагогічному інституті імені А.С.Макаренка.

Захистив дисертацію в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни).

Нагороджений грамотою Сумської обласної ради.

Викладає навчальні дисципліни:

  • Шкільний курс історії та методика навчання
  • Регіональна історія України
  • Глухівщина гетьманської доби (1648-1782 рр.)
  • Українське козацтво в археологічних і писемних джерелах

Сфера наукових інтересів: методика використання історичних джерел у процесі навчання, формування інформаційних ресурсів, використання Вікіпедії в освітньому процесі, методика викладання історії в школі, краєзнавство, історія Глухівщини та Сумщини.

Автор 29  посібників та більше 80 наукових статей з методики викладання історії в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Найбільш відомі посібники: конспекти уроків з історії України та всесвітньої історії у 10 класі, а також всесвітньої історії у 7-8 класах, Хрестоматії та книги для читання з історії.

Найбільш важливі наукові праці:

1. Гриценко А.П. Історіографія проблеми використання інформаційних ресурсів у практиці навчання історії [Електронний ресурс] / А.П.Гриценко // Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. – К.: КУБГ, 2015. – № 3 (11). – С. 61-69 

2. Гриценко А.П. Перевірка ефективності авторської моделі формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії [Електронний ресурс] / А.П.Гриценко // Народна освіта. – 2015. – Вип. 2 (26).

3. Гриценко А.П. Поняття інформаційний ресурс як дидактична категорія // Теорія і практика реалізації державних стандартів освітньої галузі «Суспільствознавство» в умовах реформування національної системи освіти : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 19-21 червня 2013 р.) - Миколаїв: ОІППО, 2013. – 80 с. – С. 29-30.

4. Гриценко А.П. Досвід формування інформаційної компетентності старшокласників у практиці навчання історії в школі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін / [упоряд. Г.Г.Яковенко]. – Х.: Видавництво Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2012. – С. 55-59.

5. Гриценко А.П. Впровадження методики використання інформаційних ресурсів у практику навчання історії у вітчизняних школах другої половини ХІХ століття // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін / [упоряд. Г.Г.Яковенко]. – Х.: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2013. – С. 12-15.

6. Гриценко А.П. Механізм формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Вип. 23 / Глухівський НПУ ім. О.Довженка; редкол.: О.І.Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів: ГНПУ ім. О.Довженка, - 2013. – С. 61-68.– (Серія: Педагогічні науки; вип. 23).

7. Гриценко А.П.  Механізм формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2013. – № 3. С. 38-44. 

9. Гриценко А. П. Історія впровадження методики використання інформаційних ресурсів у практику навчання історії у вітчизняних школах на рубежі ХІХ-ХХ ст. // Сіверщина в історії України. Зб. наукових праць. Вип. 7. – Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. – С. 249 – 252.

10. Гриценко А.П.  Методика формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси / А.П.Гриценко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – С. 50-56. (348) 

11.  Гриценко Андрій. Роль освітянських бібліотек при формуванні у старшокласників умінь використовувати сучасні інформаційні ресурси / А. Гриценко // Історія в рідній школі : наук.-метод. журн. - 2014. - № 6. - С. 17-19. - Бібліогр. в кінці ст.

12. Гриценко Андрій Новий державний стандарт та навчальні програми з історії як офіційні документи з формування в учнів умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії [Текст] / А. Гриценко // Історія в сучасній школі. : науково-методичний журнал/ Міністерство освіти і науки України. - 2013. - N 11 (147). - С. 32-34. - Бібліогр. в кінці ст.

13. Гриценко А. П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках [Текст] / А. П. Гриценко // Історія та правознавство: науково-методичний журнал. – 2010. - № 25 (233). – С. 6 – 8.

14. Гриценко А. П. Родина Савичів – натхненники Сіверщини // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. Випуск 4. – Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 184 – 189.

15. Гриценко А. П. Вплив роду Савичів на історію України ХVІІІ століття // Краєзнавство: науково-методичний та практичний аспекти. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 – 16 червня 2011 р., м. Суми). – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Суми РВВ СОІППО, 2011. – С. 35 – 38. (164 с.)

16. Гриценко А. П. До питання генеалогії роду Савичів // Сіверщина в історії України. Зб. наукових праць. Вип. 5. – Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – С. 195 – 200.

17.  Гриценко А.П. Декабрист Олександр Бріген – популяризатор «Історії Русів» // Сіверщина в історії України. Зб. наукових праць. Вип. 6. – Київ – Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – С. 317 – 320. - Бібліогр.: с. 319-320 (20 назв) : фотогр.

Статті у наукометричних та іноземних виданнях:

1. Гриценко А.П. Формирование умений старшеклассников в области использования информационных ресурсов в процессе изучения всемирной истории // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. - 2015. - № 2 (195). - С. 65-70. 

2. Гриценко А.П. Моніторинг сформованості у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії / А.П.Гриценко // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 17 (2-2014). – Кам’янець-Подільський: КНУ ім. І.Огієнка, 2014. – С. 23-27. 

3.  Гриценко А.П. Методика формирования в старшеклассников учений использовать информационные ресурсы в процессе обучения истории // Материалы Заочной Международной научно-практической конференции на тему: «Актуальные вопросы методики преподавания общественных дысциплин» 28 марта 2014 ж. – Алматы: КазНПУ им.Абая, 2014. – С. 35-37.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru