Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Свистун Олександр Володимирович

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна   

Тема дисертації:  «Історичні умови становлення та розвитку тютюново-махоркової промисловості на Наддніпрянщині (XVIII - початок XX ст.)» (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № ... від .. жовтня 202...  року;  

Науковий керівник: Гриценко Андрій Петровичдоктор педагогічних наук 

 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

 Свистун  О.В. Тютюново-махоркова промисловість Чернігівської губернії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. К.: Глухів, 2019. Вип. 12. С. 253-255

Статті у закордонних виданнях

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

Свистун  О.В. Статистичний опис обладнання та майна Прилуцької тютюново-махоркової фабрики акціонерного товариства «Б. Рабинович і З. Фраткін» у період з 1895 по 1905 роки. Освіта XXI століття: молодіжний вимір : матеріали звітної науковопрактичної конференції здобувачів освіти (ОНС «Доктор філософії») (м. Глухів, 6-7 лютого 2020 року). 2020. С. 121-124. 
Свистун  О.В. Чинники, які вплинули на розвиток тютюновомахоркового виробництва в Наддніпрянщині. Щорічна звітно науково-практична конференція здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти, аспірантів, молодих учених 11 – 12 березня 2021 року Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

Свистун О. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя історії. Актуальні питання педагогіки та психології: шляхи теоретичного і практичного вирішення проблем: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17–18 березня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. С. 57-59.

Гриценко А.П., Свистун О.В. Причини та наслідки трансформації тютюново-махоркового виробництва від ремісничого виробництва до фабричного. Глухівські читання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практицної інтернет-конференчії / За заг. ред. А.С. Полякова. – Глухів, 2021.  С. 102-103. URL : http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantivdoktorantiv-ta-molodykh-vchenykh.html

Апробація результатів дослідження:

Міжнародні конференції:

Всеукраїнські конференції:

XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Сіверщина в історії України». 29-31 травня 2019 року, м. Глухів Сумської обл.
Звітна науково-практична конференція здобувачів освіти (ОНС «Доктор філософії») «Освіта XXI століття: Молодіжний вимір» 6 – 7 лютого 2020 року.
 Щорічна звітно науково-практична конференція здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти, аспірантів, молодих учених 11 – 12 березня 2021 року Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Глухівські читання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: ХІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція 8-10 грудня 2021 року. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

 

Профілі:

ORCID

Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru