Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Кафедра іноземних мов та методики викладання

Кафедра іноземних мов та методики викладання бере свій початок від предметно-методичної комісії, на базі якої у 1980 році її було створено. Першим завідувачем кафедри була Ніканорова Лідія Тимофіївна. Викладачі кафедри забезпечували викладання іноземних мов (англійської, німецької, французької) для студентів усіх факультетів. При кафедрі плідно працював куб інтернаціональної дружби, члени якого брали участь у різноманітних фестивалях, зустрічах, концертах у різних навчальних закладах Радянського Союзу.

У грудні 1993 року кафедру було реорганізовано у кафедру російської та іноземних мов. Керівництво було покладено на кандидата філологічних наук, доцента кафедри Ніфанову Тетяну Сергіївну. Під її керівництвом у 1995 році колектив кафедри розпочав підготовку фахівців за новою спеціальністю «Початкове навчання та іноземна мова (англійська)», у 1996 році було започатковано підготовку вихователів дітей дошкільного віку з правом проведення занять іноземної мови (англійської).

У 1998 році кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Бірюк Людмила Яківна. У цей час усі зусилля викладачів кафедри були спрямовані на підготовку вчителів за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)».

З 2004 року кафедра почала функціонувати у структурі філологічного факультету під керівництвом доцента, кандидата педагогічних наук Кочубей Людмили Володимирівни. У 2006 році було акредитовано напрям підготовки (спеціальність) 0101 Педагогічна освіта за ІІ-ІІІ рівнем: 6.010100 та 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська).

У 2013 році (наказ МОН України від 04.05.2013 року № 2070-л) було отримано ліцензію на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра та спеціаліста за напрямом підготовки 6.030302 Філологія (англійська мова)* та спеціальністю 7.02030302 Мова і література (англійська)*.

На сьогоднішній день кафедра іноземних мов та методики викладання є випусковою за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література (Англійська)) за освітніми ступенями „Бакалавр”, „Магістр”. Викладачі кафедри забезпечують викладання курсів іноземної мови та іноземної мови за профспрямуванням для студентів спеціальностей:

012 Дошкільна освіта; 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.02 Середня освіта (Мова і література (Англійська)); 014.03 Середня освіта (Історія); 014.04 Середня освіта (Математика); 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.08 Середня освіта (Фізика); 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 014.11 Середня освіта (Фізична культура); 015 Професійна освіта, спеціалізація: 015.01 Професійна освіта (Будівництво); 015 Професійна освіта, спеціалізація: 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості); 015 Професійна освіта, спеціалізація: 015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); 053 Психологія; 231 Соціальна робота

Очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор Лавриченко Наталія Миколаївна. На кафедрі працюють 15 викладачів, серед них:

Докторів наук, професорів - 1

кандидатів наук, доцентів – 4;

- кандидатів наук, старших викладачів – 5;

- асистентів – 5.

За кафедрою іноземних мов та методики викладання закріплено наступні дисципліни:

 1. Вступ до спеціальності
 2. Ділова англійська мова
 3. Ділова німецька мова
 4. Загальне мовознавство
 5. Іноземна мова
 6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 7. Інтерпретація тексту
 8. Історія англійської мови
 9. Латинська мова
 10. Лексикологія англійської мови
 11. Лінгвокраїнознавство
 12. Лінгвокраїнознавство другої (німецької) мови
 13. Методика навчання англійської мови
 14. Порівняльна типологія мов
 15. Практична граматика англійської мови
 16. Практичний курс англійської мови
 17. Практичний курс другої іноземної мови (німецької)
 18. Стилістика англійської мови
 19. Теоретична граматика англійської мови
 20. Теоретична фонетика англійської мови
 21. Теоретичний курс англійської фонетики і граматики
 22. Теоретичний курс другої іноземної мови (німецької)
 23. Теорія і практика перекладу
 24. Фонетика та граматика сучасної англійської мови
 25. Методи лінгвістичних досліджень
 26. Теорія і практика міжкультурної комунікації
 27. Методика навчання іноземних мов та культур у ЗВО
 28. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики
 29. Особливості перекладу наукової документації та літератури
 30. Герменевтичний аналіз та інтерпретація тексту

Основними напрямками роботи кафедри є:

 • навчання студентів іноземних мов (англійської, німецької) на основі сучасних інновацій;
 • надання консультативної допомоги студентам, підготовка до участі в наукових конференціях та конкурсах різного рівня;
 • розробка методичного забезпечення викладання  закріплених за кафедрою дисциплін;
 • наукова діяльність.

Кафедра активно співпрацює з випусковими кафедрами ГНПУ імені О. Довженка та спорідненими кафедрами інших навчально-освітніх закладів та лабораторіями НАПН України. Кафедра активно рухається вперед, вдосконалюючи якість викладання іноземних мов та підвищуючи професійний рівень викладачів. Цьому сприяють створені на кафедрі методичні робочі групи, учасники яких постійно проводять семінари та зустрічі по обміну досвідом в галузі новітніх методик та технологій навчання, допомагають молодим викладачам в організації навчального процесу.

Наукова діяльність кафедри

Тема наукового дослідження кафедри: «Теоретичні та практичні аспекти забезпечення якісної мовної освіти в контексті нової освітньої парадигми».

Кафедра значну увагу приділяє науковій діяльності, залученню викладачів та студентів до проведення досліджень, забезпеченню конкурентоздатності наукових праць. Цілі й завдання наукових досліджень передбачають зв'язок з практичними та теоретичними курсами, які викладаються викладачами кафедри. Результати і висновки наукових досліджень сприяють модернізації і поглибленню навчального науково-практичного базису. Наукова робота кафедри є невід'ємною складовою навчального процесу, що дозволяє впроваджувати наукові розробки кафедри в навчальний процес і залучати студентів до наукової роботи. На кафедрі систематично проводяться науково-методичні семінари, на яких відбувається апробація результатів наукових напрацювань викладачів.

Напрями наукової роботи:

 • публікація наукових статей у фахових виданнях;
 • виступи на наукових конференціях і публікація тез доповідей;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів;
 • надання науково-консультативної допомоги студентам при написанні англомовних статей та участі в англомовних наукових студентських конференціях і в олімпіадах.
 • складання іспитів кандидатського мінімуму.
 • робота над дисертаціями. Підготовка до захисту.
 • керівництво студентськими проблемними групами.
 • організація та проведення наукових семінарів.
 • участь студентів у науковій роботі кафедри.
 • інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.
 • підготовка навчальних посібників та підручників
 • випуск збірника матеріалів науково-педагогічні читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами
 • рецензування й опонування дисертаційних робіт, авторефератів дисертацій
 • підготовка студентів до участі в студентських конференціях, олімпіадах, тощо

Заходи, що плануються кафедрою

Проведення щорічних науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science». Співорганізатор: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Базові навчальні заклади кафедри, де проводиться науково-дослідна робота і практика

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3

Глухівський НВК: ДНЗ, ЗОШ І-ІІ ступенів № 4

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6

Комунальний заклад сумської обласної ради  загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів ім. М.І.Жужоми

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru