Корчова Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач

korchova1

У 2003 році з відзнакою закінчила Глухівський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства.

Протягом 2013−2016 рр. навчалася в аспірантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

11 травня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 у Глухівському національному університеті імені Олександра Довженка захистила дисертацію на тему «Формування риторичної компетентності у майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Кузнецова Г. П.). На підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2017 р. отримала диплом кандидата наук.

Автор понад 30 наукових праць, із них: статті у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях; навчально-методичні посібники, зокрема «Риторична компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів (діагностичний аспект)» (2015 р.), «Практична риторика: програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти за соціономічними спеціальностями» (2016 р.); монографія у співавторстві.

Нагороджена грамотами Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2018 р., 2019 р.), грамотами та подякою Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2017 р., 2018 р., 2019 р.).

Коло наукових інтересів – риторика, культура мовлення, формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців освітньої галузі.

Профіль в Google Академія.

 

Підвищення кваліфікації:

Місце проходження: Wy?sze Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Категорія стажування: sta? naukowy

Програма стажування: "Uczciwo?? academica"

Номер свідоцтва: KW-042020/028

Термін проходження: з 02.03.2020 по 09.04.2020.

Кількість годин стажування: 180.

Сертифікати за участь у наукових заходах:

Кафедра української мови, літератури та методики навчання – одна з найстаріших в університеті. Упродовж свого понад 100-річного функціонування вона багато разів змінювала свою назву. Із дослідження В. Крижанівського «Викладачі Глухівського інституту (1874–1924)» (2017) випливає, що з кінця 1917 до початку 1919 р. викладачем української мови та літератури на словесно-історичному відділенні Глухівського інституту працював Дементій Григорович Онацький. Саме в ці роки (принаймні не пізніше 1921 р.) тут було створено мовно-літературну кафедру, на якій посади викладачів української мови обіймали Аркадій Вікторович Кириченко і Тетяна Вікторівна Пашкевич (до заміжжя Дорошенко). Окрім того, членами цієї кафедри були Єфросинія Григорівна Сагарда (викладач української мови і літератури) й Павло Федорович Іваницький (викладач українознавства).

Детальніше: З історії кафедри української мови, літератури...

Навчально-методична література викладачів кафедри

 

Монографії

1. Учитель корифеїв: життя Марка Кропивницького: одноосібна монографія / за ред. проф. А. О. Новикова. Харків: ХІФТ, 2019. 248 с.

2. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: компетентнісний та інтегративний підходи: колективна монографія / за наук. ред. Л. Я. Бірюк. Суми, 2019. 382 с. (у співавт. з Кузнецовою Г. П.)

3. Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія: колективна монографія / гол. ред. К. І. Мізін. Переяслав-Хмельницький; Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2019. 410 с. (у співавт. з Медвідь Н. С.)

4. Advanced trends of the modern development of philology in European countries : Collective monograph. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. 240 р. (у співавт. з Клейменовою Т. В.)

5. Скарби українських говорів: тексти про борщ: монографія / Відп. ред. Н. Хібеба, В. Лєснова; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2019. 320 с. (у співавт. з Марєєвим Д. А.)

6. Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки: колективна монографія / за ред. А. О. Новикова. Харків : ХІФТ, 2019. 416 с. (у співавт. з Новиковим А. О., Кузнецовою Г. П., Рудою Г. С., Холявко І. В., Кухарчук І. О., Лучкіною Л. В., Цінько С. В., Каліш В. А., Корчовою О. М., Медвідь Н. С., Кабиш М. Ю., Дятленко Т. І., Приваловою С. П., Клейменовою Т. В., Кушнєрьовою М. О., Трошею Н. В.)

7. Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти: колективна монографія / за ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. Конін (Польща) – Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. 318 с. (у співавт. з Гричаник Н. І.)

Підручники

 1. Семенюк Г. Ф., Гуляк А. Б., Гаєвська Н. М. Історія української літератури50-60-х років ХХ століття : підручник / за ред. Г. Ф. Семенюка. Київ,2019. 305 с.

Посібники

 1. Цінько С. В. Зошит з розвитку мовлення. 5 клас. Суми, 2019. 76 с.
 2. Кузнецова Г. П., Кухарчук І. О., Корчова О. М. Ортологічні основи офіційно-ділового стилю в освітній сфері діяльності. Суми, 2019.

Збірники наукових праць

 1. Альманах університетської слави. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (1874 – 2019) / гол. ред. Курок О. І. Суми: ПВП «Видавничий будинок «Еллада», 2019. 196 с.
 2. ІХ Довженківські читання : Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / за ред. А. О. Новикова. Глухів: ГНПУ ім. О.Довженка. 2019. 124 с.

Статті

Цінько С. В. Педагогічна практика – важливий засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів словесності. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2019. № 3 (326). С. 262-271. Фахове видання.

Каліш В. А. Формування морфологічної компетенції студентів-філологів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2019. № 3 (326). С. 210-216. Фахове видання.

Каліш В. А. Творчість О. Довженка у системі формування мовної компетентності майбутніх філологів. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка. 2019. Вип. 41. С. Фахове видання.

Кузнецова Г. П. Фонетичні засоби увиразнення авторської віри в добро і щастя України (на прикладі кіноповісті О. Довженка «Україна в огні»). Українська мова і література в школах України. 2019. № 12. Фахове видання.

Медвідь Н. С. Політичні лінгвокультуреми в соціально-психологічній прозі першої половини ХХ століття. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса. 2020. Випуск 44. Том 1. С. 69-75.

Кухарчук І. О. Відокремлення у структурі простого речення: теоретико-методичний аспект. Інноваційна педагогіка. 2019. Випуск 10. Том 2. С.69-73. Фахове видання.Index Copernicus.

Кухарчук І. О. Функціонування парцельованих конструкцій у «Щоденнику» О. Довженка. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. 2019. Том 30 (69). № 3. Ч. 1. С.30-35. Фахове видання.Index Copernicus.

Холявко І. В. Стильовий синкретизм літературного щоденника (на матеріалі «Щоденника» О. Довженка). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. Випуск 39. Т. 1. С. 76-79. Фахове видання. Index Copernicus.

Холявко І. В. Жанрові стандарти щоденникового дискурсу О. Довженка. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. 2019. Том 30 (69). № 3. Ч. 1. С. 56-60. Фахове видання. Index Copernicus.

Холявко І. В. Сучасний науковий дискурс як синергетична єдність комунікативних дій. Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Publishing House «ACCENT». Sofia, Bulgaria. 2019. Pp. 94-99. URL: http://sci-conf.com.ua. Зарубіжне видання.

Корчова О. М. Функційно-комунікативні вияви вокатива у творах О. Довженка. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. 2019. Т. 30 (69). № 3 Ч. 1 С. 20−24. Фахове видання. Index Copernicus.

Корчова О. М. Соціокультурний підхід до вивчення риторики в педагогічному закладі вищої освіти. Інноваційна педагогіка.2019. Випуск 10. Том 2. С. 117-120. Фахове видання. Index Copernicus.

Марєєв Д. А., Марєєва Т. В. Потенціал мобільних технологій у формуванні соціокультурної компетентності на заняттях української діалектології. Almanahul SWorld. Issue №1, January 2019. P. 99-105. (Молдова) Зарубіжне видання. IndexCopernicus.

Марєєв Д. А., Ковшуля В. І. Народні уявлення про русалок у східнополіському діалекті. MONOGRAFIAPOKONFERENCYJNA. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #19. Valletta (RepublicofMalta). 30.07.2019-31.07.2019. С. 107-110. Зарубіжне видання.

Марєєв Д. А. Динаміка граматичного значення й семантичної структури лексеми ляда в українських східнополіських говірках. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. Вип. 38. Т. 1. С. 36-38. Фахове видання. ІndexCopernicus.

Марєєв Д. А. Зі спостережень за вигуками для підкликання та відгону птахів у східнополіських говірках. Лінгвістика. 2019. № 2 (41). С. 31-42. Фахове видання.

Marieiev D. Dialectological practice: tradition and innovation. Modern education systems in the USA, the EU and the Post-Soviet countries: conference proceedings. Seattle: KindleDP, 2020. P. 50-52.

Баранник Н. О. Архаїзми в романах С. Скляренка «Святослав», «Володимир». Література та культура Полісся. 2019. Випуск 96. № 13. С. 231-243. Фахове видання. ІndexCopernicus.

Баранник Н. О. Художній простір у мовній картині світу Олександра Довженка. Закарпатські філологічні студії. 2019. № 12. С. 156-161. Фахове видання.

Кабиш М. Ю. Роль епіфори у поетичних творах Миколи Вороного. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2019. С. 15-20. Фахове видання.

Кабиш М. Ю. Стилістичні функції засобів звукопису мови прозових творів Олександра Довженка. Закарпатські філологічні студії. 2020. Випуск 13. Том 1. С. 53-57. Фахове видання.

 

(секція української літератури)

  1. Новиков А. О. Марко Кропивницький і Харківщина. Розвідки, гіпотези, документи.Монографія. Харків: Майдан, 2000. 184 с.

  2. Новиков А. О. Слобожанський драматичний театр. Нариси історії. Монографія. Харків: ХДПУ, 2002. 109 с.

  3. Семеног О.М., Привалова С.П. Контрольні завдання з української літератури для вступників спеціальності 7.01.01.03 філологічного факультету. Глухів, 2002. 24 с.

  4. Патрік Зюскінд – художник постмодерністських ідей (за ред. проф. Давиденко Г.Й. Авторський колектив: Гурець М.П., Гричаник Н.І., Кукса Г.М., Строй О.В., Тимченко Л.Я.). Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. 33 с.

  5. Дятленко Т.І., Привалова С.П. Програма до державного екзамену з методики викладання української літератури для студентів спеціальності 7.01.01.03 українська мова та література. Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. 36 с.

  6. Ернест Хемінгуей – представник «втраченного покоління» ХХ ст. (за ред. Гричаник Н.І.). Глухів РВВ ГДПУ, 2005. 30 с.

  7. Привалова С.П. Методичні рекомендації до педагогічної практики з української літератури для студентів спеціальності 7.01.01.03 філологічного факультету. Глухів, 2005. 64 с.

  8. Величко М.О. Лекційні матеріали з історії зарубіжної літератури ХУІІ–ХУІІІ століття. Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. 190 с.

  9. Роман-антиутопія в контексті світової літератури (за ред. проф. Давиденко Г.Й. Авторський колектив: Гурець М.П., Гричаник Н.І., Чайка О.М., Величко М.О., Стрельчук Г.М.). Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. 95 с.

  10. Новиков А. О. Художній універсум Марка Кропивницького:Монографія. Харків: Майдан, 2006. 352 с.

  11. Привалова С. Самостійна робота студентів філологічного факультету з методики викладання української літератури. Глухів: РВВ, 2006. 40 с.

  12. Давиденко Г.Й., Величко М.О. Історія зарубіжної літератури ХУІІ–ХУІІІ століття: Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 292 с.

  13. Гоголь Н.В. Формування в учнів основної школи (5–6 класи) естетичної оцінки художнього твору в системі безперервної літературної освіти: навчально-методичний посібник. Глухів: РВВ ГДПУ, 2007. 68 с.

  14. Чайка О.М. Проблема «втраченого покоління» у творчості Е.М. Ремарка. Глухів: РВВ ГДПУ, 2007. 48 с.

  15. Сучасний літературний процес: співіснування і взаємодія різних стилів, напрямків, течій (за ред. проф. Давиденко Г.Й. Авторський колектив: Гурець М.П., Чайка О.М., Гричаник Н.І., Величко М.О., Стрельчук Г.М.). Глухів: РВВ ГДПУ, 2007. 99 с.

  16. Привалова С.П. Програма з методики викладання української літератури для студентів філологічного факультету спеціальності 7.01.01.03. Глухів: РВВ ГДПУ, 2007. 47 с.

  17. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія новітньої зарубіжної літератури: Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 274 с.

  18. Семеног О.М., Базиль Л.О., Дятленко Т.І. Практика в системі фахової освіти вчителя-словесника: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Фенікс, 2008. 288 с.

  19. Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика: монографія / за ред. О.І. Мацько, О.М. Семеног (авторський колектив: Н. Гоголь, Т. Дятленко, С. Привалова, О. Земка, Д. Мареєв). Глухівський державний педагогічний університет імені О. Довженка. Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. 298 с.

  20. Давиденко Г.Й., Чайка О.М., Гричаник Н.І., Кушнєрьова М.О. Латиноамериканська література ХХ–ХХІ століть: жанри, автори, стилі (за ред. проф. Давиденко Г.Й.). Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. 100 с.

  21. Привалова С.П. Вивчення мови художнього твору на уроках української літератури в старших класах школи. Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. 121 с.

  22. Олександр Пушкін і Микола Гоголь у контексті світової літератури (за ред. проф. Давиденко Г.Й. Авторський колектив: Чайка О.М., Гричаник Н.І. та ін.). Глухів: РВВ ГДПУ, 2009. 60 с.

  23. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття: Навч. посіб. 3-тє вид. К.: Центр учбової літератури, 2011. 400 с.

  24. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ століття: Навч. посіб. 3-тє вид. Центр учбової літератури, 2011. 488 с.

  25. Новиков А.О. Український театр на уроках літератури. Х.: Вид. група «Основа», 2011. 110 с.

  26. Новиков А.О. Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ ст.: монографія. Харків: 2011. 408 с.

  27. Семеног О.М., Базиль Л.О., Дятленко Т.І. Фахова практика вчителя-словесника: навч. посібник. Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2011. 496 с.

  28. Новиков А.О. Українська драматургія на уроках літератури. Х.: Вид. група «Основа», 2012. 159 с.

  29. Привалова С.П. Вивчення мови художнього твору в загальноосвітній школі. Харків: Основа, 2013. 175 с.

  30. Дятленко Т.І. Педагогічна практика – основа фахової вправності майбутнього вчителя-словесника: монографія. / за ред. Г.П.Кузнецової. Глухів РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013.

  31. УІІ Довженківські читання: Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Харків: ХІФТ, 2014. 120 с.

  32. Вивчення творчості Олександра Довженка в школі / А. О. Новиков, В.Й. Гриневич, С.П. Привалова, С.О. Максимчук-Макаренко, Н.В. Троша / за ред. проф. А. О. Новикова. Х.: Вид. група «Основа», 2014. 144 с.

  33. Новиков А. О. Український театр і драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ ст. монографія. Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2015. 412 с.

  34. VІІІ Довженківські читання: Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / за ред. проф. А. О. Новикова. Харків: ХІФТ, 2016. 124 с.

  35. Новиков А.О., Троша Н. О., Максимчук-Макаренко С.О. Літературні пріоритети Олександра Довженка: монографія / за ред. проф. А. О. Новикова. Суми: Видавництво Вінниченка Миколи Дмитровича, 2016. 212 с.

  36. Новиков А. О. Український театр у загальноосвітній школі (ХVІІ – перша половина ХІХ ст.): навчальний посібник. Х.: Вид. група «Основа», 2016. 127 с.

  37. Дятленко Т. І. Практикум з методики навчання української літератури в середніх навчальних закладах: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Суми: Ярославна, 2016. 208 с.

  38. Професійна підготовка фахівців: креативний підхід: монографія / Чайка О. М., Гричаник Н. І. та ін., за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир. 2017. 458 с.

  39. Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки: зб. наукових праць викладачів і студентів факультету філології та історії. Випуск 6 / відп. редактор В. А. Каліш. Суми: Вінніченко М.Д., 2018. 300 с.

  40. Новиков А. О. Над чарівною Десною: сосницький період Олександра Довженка. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» : збірник наукових праць. Випуск 40, том 1. Одеса, 2019. С. 50–53. Фахове видання; журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

  41. Новиков А. О. Геній на роздоріжжі: харківський період Олександра Довженка. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» : збірник наукових праць. Випуск 41, том 1. Одеса, 2019. С. 51–55. Фахове видання; журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

  42. Гоголь Н.В. Особливості реалізацій культурологічного підходу у сучасних підручниках української літератури. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов].  К. : Педагогічна думка, 2019.  Вип. 22.  328 с. С. 38–45. Фахове видання.

  43. Гоголь Н.В. Медіаосвітні ресурси як засіб реалізації культурологічного підходу в шкільній літературній освіті. Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. Вип. 91. 270 с. С. 104–108. Фахове видання

  44. Гоголь Н.В. Мистецький контекст сучасних підручників української літератури як засіб реалізації культурологічного підходу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск № 67: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. 330 с. С. 57–61. Фахове видання.

  45. Гоголь Н.В. Медіаосвітні ресурси шкільних підручників як засіб реалізації культурологічного підходу до вивчення української літератури. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 68 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. 250 с. С. 47–51. Фахове видання.

  46. Гоголь Н.В. Медіаосвітні ресурси сучасних підручників української літератури // «Інноваційна педагогіка». Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 12. Том 1. Одеса, 2019 р. 227 с. С. 200–203. Фахове видання.

  47. Гоголь Н.В. Становлення і розвиток культурологічного підходу до навчання літератури у науково-методичній думці 10–30-х рр. ХХ століття. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 64. 170 с. Т. 1. С. 5–9. Фахове видання.

  48. Гоголь Н.В. Розвиток культурологічного підходу до навчання літератури в науково-методичній думці 30–40-х рр. ХХ століття. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 13. Том 2. Одеса, 2019 р. 211 с. С.9–12. Фахове видання

  49. Гоголь Н.В. Засадничі ідеї реалізацій культурологічного підходу до навчання літератури у науково-методичному доробку вчених 50-х–70-х рр. ХХ століття. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 16. Одеса, 2019 р. 182 с. С. 9–13. Фахове видання.

  50. Гоголь Н.В. Проблеми реалізації культурологічного підходу до навчання української літератури у науково-методичних працях учених кінця ХХ – початку ХХІ століття. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 70 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. 308 с. С. 64–68. Фахове видання.

  51. Гоголь Н.В. Виховний потенціал української народної пісні у творах Олександра Довженка. Рідна школа. 2019. № 5–6. С. 31–35. Фахове видання.

  52. Гоголь Н.В. Розвиток і становлення методики застосування медіаосвітніх ресурсів на уроках української літератури у 60–70-х рр. ХХ століття. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 3 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [голов. ред. С. В. Совгіра]. Умань : Візаві, 2019. 208 с. С. 52–59. Фахове видання.

  53. Гоголь Н.В. Застосування аудіовізуальних засобів навчання на уроках літератури у процес реалізації культурологічного підходу. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 20. Том. 1 Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020 р. 154 с. С. 11–15. Фахове видання.

  54. Гоголь Н.В. Культурологічний підхід до навчання української літератури у науково-методичних працях учених кінця ХХ – початку ХХІ століття. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А.Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 27. Том 2. 310 с. С. 113–118. Фахове видання.

  55. Гоголь Н.В. Проблема виразного читання на уроках української літератури у методичній спадщині Н. Й. Волошиної. Українська мова і література в школі. 2020 р. № 1. С. 17–21. Фахове видання.

  56. Дятленко Т.І. Аналіз художнього твору та інтерпретаційна діяльність на уроках літератури як важливий складник літературної освіти учнів // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонськогодержавного університету. № 86. 2019. С. 119 - 123 (Фахове видання. Google Scholar, Index Copernicus).

  57. Дятленко Т.І. Про формування читачем цілісного образу під час інтерпретації тексту художнього твору / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.Серія5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. Випуск 67 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова . Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019. 330 с. С. 96-100 (Фахове видання. Google Scholar).

  58. Дятленко Т.І. Організація інтерпретаційної діяльності старшокласників на уроці через літературні ігри // Інноваційна педагогіка. 2019. № 18. С. 98 – 103 (Фахове видання, Index Copernicus).

  59. Привалова С. П. Інтерпретація образу Роксолани в однойменному романі П.Загребельного: Актуальные научные исследования в современном мире: Журнал. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вып. 10 (54), ч. 3. С. 119-124. Index Copernicus, Google Scholar, Бібліометрика української літератури, РИНЦ.

  60. Привалова С. П. «Дім на горі» В. Шевчука: ідейно-тематичний аналіз». Актуальные научные исследования в современном мире: Журнал. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вып. 3(59), ч. 6. С. 74–80. Index Copernicus, Google Scholar, Бібліометрика української літератури, РИНЦ.

  61. Клейменова Т. В. Гендерна проблематика у прозі Марії Колцуняк. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019. № 40. Том 1. С. 42–45. Фахове видання.

  62. Клейменова Т. В. Образ учителя на тлі воєнної дійсності в кіноповісті «Повість полум’яних літ» Олександра Довженка та повісті «Танок смерті» Івана Садового. Закарпатські філологічні студії. 2020. Випуск 13. Том 3. С. 107–112. Фахове видання.

  63. Кушнєрьова М. О. «Прометеївський дух Довженків». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. № 42. Т. 1. С. 22–26. Фахове видання

  64. Троша Н.В. Художня інтерпретація мотиву відступництва в літературній творчості Олександра Довженка // Літератури світу: поетика, ментальність та духовність. 2019. № 13. 146 с. С. 138–145. Фахове видання.

  65. Троша Н. В. Національно-патріотичні смисли та сенси етнокультурного потенціалу творів О. Довженка. Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць. Кривий Ріг, 2020. Вип. 14. С. 214–222. Фахове видання.

  66. Гричаник Н. І. Місце і роль лекції під час експериментального впровадження методики навчання студентів-філологів шкільного аналізу епічних творів. Інноваційна педагогіка. Том1. Випуск 22. 2020. С.36 – 41. Фахове видання.

  67. Гричаник Н. І. Основні етапи проведення експериментальних лекцій із методики навчання майбутніх словесників шкільного аналізу епічних творів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя. 2020. Вип.69. Т.2. С. 102 – 107. Фахове видання.   Електронні посібники

 1. Давиденко Г.Й., Величко М.О. Історія зарубіжної літератури ХУІІ – ХУІІІ століття: Навч. посібн. К.: Центр учбової літератури, 2007. 292 с.

 2. Дятленко Т.І.Формування умінь в учнів старших класів аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем. Глухів: РВВ ГДПУ, 2008.

 3. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія новітньої зарубіжної літератури: Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 274 с.

 4. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ століття: Навч. посібн. К.: Центр учбової літератури, 2011.488 с.

 5. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття: Навч. посібн. К.: Центр учбової літератури, 2011. 400 с.

 6. Дятленко Т.І.Практикум з методики навчання української літератури в середніх навчальних закладах. Суми: Ярославна. 2016.

Куценко Олена Іаніна

Куценко Олена Іванівна, старший лаборант

У 2002 році закінчила Глухівський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література, здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства.

У 2013 році з відзнакою закінчила Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка й отримала диплом магістра зі спеціальністі 8.02030301 Українська мова і література*, здобула кваліфікацію викладача української мови і літератури.

З 2003 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри.

Marieiev

Марєєв Дмитро Анатолійович, кандидат філологічних наук, старший викладач

 

 У 2007 році закінчив Глухівський державний педагогічний університет і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобув кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя української мови і літератури основної школи.

У 2008 році закінчив Глухівський державний педагогічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобув кваліфікацію викладач української мови і літератури, вчитель зарубіжної літератури та українознавства.

Протягом 2010 – 2013 навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Нагороджений грамотами Сумської обласної державної адміністрації, Глухівської міської ради.

 Тема дисертаційної роботи – «Динаміка східнополіського діалекту». Дисертацію захищено 30 травня 2018 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.173.01 при Інституті української мови НАН України (м. Київ). Науковий керівник – докт. філол. наук, проф. Гриценко П. Ю.

Коло наукових інтересів – українська діалектологія, методика викладання української діалектології.

Профіль в Google Академія

ORCID: 0000-0002-6282-8052

Researchgate

Web of Science ResearcherID

Publons

 Співпраця з іноземними викладачами:

Марєєв Д. А., Чарнякевич Ю. В.  Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти під час вивчення діалектології: український та білоруський досвід.  Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». 2020. № 3. С. 78 – 87.

 

Підвищення кваліфікації: 

Місце проходження: Wy?sze Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Категорія стажування: sta? naukowy

Програма стажування: "Uczciwo?? academica"

Номер свідоцтва: KW-042020/029

Термін проходження: з 02.03.2020 по 09.04.2020.

Кількість годин стажування: 180.

 

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі».

Місце проходження: Сумський державний університет.

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.

Загальний обсяг: 1 кредит ЄКТС.

Період навчання: 21.05.2020 р. – 29.05.2020 р.

Дата видачі посвідчення: 01.06.2020 р.

Обліковий запис посвідчення: 16.01-0626/20

Вид підвищення кваліфікації: навчання на IV Міжнародному науково-практичному семінарі  «Новітні методи навчання української мови в сучасній вищій та середній школі».

Місце проходження: Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Загальний обсяг: 108 годин.

Період навчання: 01 - 22 жовтня 2020 року (лекції - 36 год., практичні - 36 год., індивідуальна робота - 36 год.)

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації «Методи активізації навчального процесу: сучасні тренди».

Місце проходження: Сумський державний університет.

Загальний обсяг: 1 кредит ЄКТС.

Період навчання: 22.02.2021 р. – 02.03.2021 р.

Дата видачі посвідчення: 02.03.2021 р.

Обліковий запис посвідчення: 16.01-0549/21

Сертифікати за участь у наукових заходах:

Детальніше: Марєєв Дмитро Анатолійович

 Kabish foto 235x353

Кабиш Марина Юріївна, кандидат філологічних наук, старший викладач

Закінчила у 2005 р. Глухівський державний педагогічний університет і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя української мови і літератури основної школи.

Закінчила у 2006 р. Глухівський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури та українознавства.

Закінчила у 2007 р. Глухівський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

Протягом 2008 – 2011 навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Тема дисертаційної роботи «Звукопис в українській поезії першої половини ХХ століття: семантика, функції». Дисертацію захищено 15 вересня 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України (м. Київ). Науковий керівник – докт. філол. наук, проф., академік НАПН України Мацько Л.І.

Коло наукових інтересів психолінгвістика, фоностилістика.

Профіль в Google Академія.

ORSID ID: 0000-0002-0454-6065

 Сертифікати за участь у наукових заходах та стажування, підвищення кваліфікації:

 

Медідь Наталія Сергіїна

Медвідь Наталія Сергіївна, 

 кандидат філологічних наук, доцент

 

У 2004 р. з відзнакою закінчила Глухівський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».

З 2006 р. по 2009 р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Тема кандидатської дисертації – «Лінгвокультуреми в українській соціально-психологічній прозі першої половини ХХ століття». Дисертацію захищено 17 березня 2009 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.04 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

На підставі рішення Вищої атестаційної комісії України від 18 листопада 2009 р. отримала диплом кандидата наук.

Вчене звання доцента кафедри української мови і літератури присвоєно в 2012 р.

У 2019 р. закінчила докторантуру Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Тема докторської дисертації – «Українська мова канцелярій Гетьманщини XVII– XVIII ст.».

Автор низки наукових і науково-методичних праць, у тому числі двох колективних монографій («Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки» (2019), «Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія» (2019)), трьох навчально-методичних посібників («Професійна орієнтація учнів на уроках української мови та літератури» (2010, у співавторстві), «Історія української літературної мови XI – XVIII ст.» (2012), «Історія української літературної мови. Контрольно-тренувальні завдання» (2012)), статей у фахових та закордонних виданнях.

Є членом лабораторії довженкознавства на громадських засадах, активним учасником міжнародних, всеукраїнських конференцій та семінарів.

Нагороджена грамотами Сумської обласної державної адміністрації (2009), Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2019).

Коло наукових інтересів – лінгвокультурологія, історія української мови, ідіостиль Олександра Довженка.

 

Сертифікати за участь у наукових заходах:

 

Баранник Наталія Олексіївна, 

 

кандидат педагогічних наук, доцент

 

 У 1994 році закінчила Глухівський державний педагогічний інститут імені С.М. Сергєєва-Ценського за спеціальністю «Початкове навчання та українська мова і література» й отримала кваліфікацію вчителя початкових класів та української мови і літератури. У 2002 році закінчила Глухівський державний педагогічний університетй здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка й методика середньої освіти. Мова та література (українська)» та здобула кваліфікацію магістр педагогічної освіти. Викладач української мови та літератури.

10 березня 2010 року захистила кандидатську дисертацію «Розвиток граматико-стилістичних умінь у студентів філологічних факультетів у процесі самостійної роботи» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання української мови в Інституті педагогіки АПН України.

Звання доцента кафедри української мови, літератури та методики навчання присвоєно 25 лютого 2016 року (Атестат доцента 12ДЦ № 046887 від 25 лютого жовтня 2016р.).

Автор низки наукових праць, зокрема статей у фахових виданнях, одноосібних навчально-методичних посібників, серед яких:

Публікації:

Баранник Н. О. Формування мовленнєвих умінь студентів у процесі функціонально-стилістичного підходу до вивчення морфології. Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка. Серія : Педагогічні науки. Випуск 29. Глухів, 2015. С. 244 – 253.Фахове видання; Баранник Н. Запозичення в українській спортивній термінології. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). Вінниця, 2015. Вип. 22. С. 3–8. Фахове видання; Баранник Н.О. Вивчення односкладних речень на матеріалі творчості Ліни Костенко. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя] . Вип. 4 : Психолого-педагогічні науки. Ніжин, 2016. С. 51 – 58. Фахове видання   (0,6 друк. арк.).Фахове видання; Баранник Н.О. Удосконалення синтаксичної компетентності студентів-філологів засобами самостійної роботи. Вісник Глухівського державного педагогічного університету ім. О.Довженка. Серія : Педагогічні науки. 2017. Глухів. С. 136 – 145. Фахове видання (0,75 друк. арк.)Фахове видання; Баранник Н.О. Архаїзми в романах С. Скляренка «Святослав», «Володимир». Література та культура Полісся. Випуск 96. Серія «Філологічні науки» : №13 (відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя. 2019. С. 231-243. Фахове видання. Index Copernicus International; Баранник Н.О. Художній простір у мовній картині світу Олександра Довженка // Закарпатські філологічні студії. № 12. Ужгородський національний університет, 2019. 295 с. С.9-15. Фахове видання.

Навчальні посібники: Баранник Н. О. Морфологія української мови (Дієслово. Прислівник. Службові частини мови). Тестові завдання : навчальний посібник. Глухів : Суми, 2015. 196 с.; Баранник Н. О. Сучасна українська літературна мова. Дієслово. Практикум : навчальний посібник. Глухів : Суми, 2015. 80 с.

Нагороди. Нагороджена грамотами Управління освіти і науки Сумської державної адміністрації (2011 р.), Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2016р.), грамотами та подякою Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2008р., 2019р., 2020 р.).

Наукові інтереси: самостійна пізнавальна діяльність здобувачів вищої освіти, формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців освітньої галузі; функціональний підхід до вивчення мовних явищ.

Підвищення кваліфікації:

Місце проходження: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Стажування за індивідуальною програмою при кафедрі української мови та методики її навчання

Тема стажування: Актуальні проблеми лінгводидактики.

Номер свідоцтва: № 30/19-20 СТ

Термін проходження: з 10 лютого по 30 червня 2020.

Обсяг стажування: 6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі».

Місце проходження: Сумський державний університет.

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.

Номер свідоцтва: СП № 05408289 / 0585-20

Загальний обсяг: 1 кредит ЄКТС.

Період навчання: 21.05.2020 р. – 29.05.2020 р.

Обліковий запис посвідчення: 16.01-0585/20

Сертифікати та грамоти за участь заходах: