Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Заремський Мечислав Йосипович

Кандидат філософських наук (2011), доцент (2015). Відмінник освіти України (2007).

Вищу освіту здобув у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю «Філософія».

Нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, грамотами Сумської обласної ради, іншими відомчими відзнаками.

Захистив кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Погляди Я.П. Козельського в контексті європейської та вітчизняної філософії» (спеціальність 09.00.05 – історія філософії).

Викладає навчальні дисципліни:

 • Філософія;
 • Філософія та методологія науки;
 • Філософія освіти;
 • Історія філософії;
 • Філософія науки

Сфера наукових інтересів: Історія філософської думки в Україні, проблеми герменевтики, сучасна антропологія, аналітична філософія, філософсько-культурна спадщина Глухова та Глухівщини періоду Гетьманщини

ПУБЛІКАЦІЇ

видав 8 навчально-методичних посібників, зокрема:

«Філософія. Курс семінарських занять» (навчально-методичний посібник, 2000),

«Навчально-методичний посібник із курсу «Соціологія» (2010),

«Збірник тестових завдань з філософії для студентів вищих навчальних закладів» (2015);

«Короткий словник філософських термінів українською та англійською мовами» (2019),

«Короткий термінологічний словник із курсу «Філософія освіти» українською та англійською мовами (для студентів, які навчаються за ОС «Магістр»)» (2021).

Результати досліджень представлені більш ніж у 70 наукових статтях та розвідках.

Фахові публікації:

 1. Заремський, М. (2010). Вплив методології Християна Вольфа на формування філософської системи українського мислителя XVIII ст. Якова Козельського. Сіверщина в історії України. Вип. 3. К. Глухів. С. 188-194.
 2. Заремський, М. (2011). Ідеї лібералізму в соціально-політичній концепції українського просвітника XVIII ст. Я.П. Козельського. Сіверщина в історії України. Вип. 4. К. Глухів. С. 223-227.
 3. Заремський, М. (2012). Питання війни і миру в творчості Я. Козельського. Сіверщина в історії України. Вип. 5. К. Глухів. С. 212-216.
 4. Заремський, М. (2012). Філософсько-освітні інтенції Я. Козельського у контексті європейської та вітчизняної просвітницької думки. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. Т. 20, вип. 22(2). С. 297-301.
 5. Заремський, М. (2013). «Філософічні пропозиції» Я.П. Козельського як видатна пам’ятка епохи Просвітництва. Сіверщина в історії України Вип. 6. К. Глухів.С.  286-292.
 6. Заремський, М. (2013). Погляди Я.П. Козельського на предмет філософії, її структуру та соціально-культурне призначення. Наукові записки. Серія “Філософія”. Острог, 2013.Вип. 14.С.55-60.
 7. Заремський, М. (2014). Деїстичні погляди Я.П. Козельського в контексті західноєвропейської та вітчизняної філософії. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. Вип. № 8. Одеса. С. 41-45.
 8. Заремський, М. (2014). Особливості розвитку української духовної культури у ХХ–ХХІ століттях: традиції й новації. Українська культурно-мистецька практика в історичній ретроспективі : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції : у 2-томах. Т.1. Вип. 20. Рівне. С. 88-95. 
 9. Заремський, М. (2014). Особливості розвитку української духовної культури у ХХ – ХХІ століттях: традиції й новації. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіст. ун-ту. Т. 2. Вип. 20. Рівне. С. 75-79.
 10. Заремський, М. (2017).Становлення категорії «культура»: вітчизняні пріоритети. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей. Вип. 3. Серія «Історичні науки». Переяслав-Хмельницький. 152 с. С. 114-119.
 11. Заремський, М. (2018). «Міркування двох індійців…» Якова Козельського: гносеологічні ідеї в контексті Просвітництва» Сіверщина в історії України. Наукове видання. Глухів-Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 11. С 165-170.
 12. Заремський, М. (2019). Вплив концепції Е. Шефтсбері на формування моральної філософії Я. Козельського. Сіверщина в історії України. Наукове видання. Глухів-Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 12. С. 185-190.
 13. Заремський, М. (2020). Нарис «Філософія у чехів» Густава Заби: сучасне прочитання.Філософія та політологія в контексті сучасної культури, Т. 12, Вип. 1(25) С. 38-47Режим доступу: https://fip.dp.ua/index.php/FIP/issue/view/33
 14. Заремський, М. (2021). Історико-педагогічний аналіз проблем підготовки педагога в інтенціях Я. М. Колубовського. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Вип. 2(46). 227-237. 

Статті, індексовані у наукометричних базах:

 1. Заремський, М. (2015). Микола Гоголь: штрихи до філософського портрета на фоні Канта. Zbiór raportów naukowych. „Współczesna nauka.Nowy wygląd.Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour». 
 2. Заремський, М. (2017). Досвід роботи психологічної лабораторії В. Вундта в рецепціях Я. Колубовського. Історичні студії суспільного прогресу: електронний науковий журнал. Гол. редкол. Курок О.І. Випуск V. Глухів. 
 3. Заремський, М. (2018). Нарис історії польської філософії М. Масоніуса: сучасне прочитання. Історичні студії суспільного прогресу: електронний науковий журнал. Гол. редкол. Курок О.І. Випуск VІ. Глухів. Режим доступу: http://issp.gnpu.edu.ua/sites/default/files/doc/zaremskyy.pdf
 4. Заремський, М. (2019). Яків Колубовський і часопис  «Вопросы философии и психологии»: початок співробітництва. Історичні студії суспільного прогресу: електронний науковий журнал. Гол. редкол. Курок О.І. Випуск VІІ. Глухів. С. 90-101.
 5. Заремський, М. (2019). Соціально-політичні погляди Я.П. Козельського у контексті західноєвропейської та вітчизняної соціологічної думки. Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. Випуск 24. Одеса. С. 46-55. 
 6. Заремський, М (2020). Яків Колубовський як керівник опікунства у справах сліпих. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика» Вип. 30. Том 4. 326 с. С. 16-21. 

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru