Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Кафедра української мови, літератури та методики навчання – одна з найстаріших в університеті. Упродовж свого понад 100-річного функціонування вона багато разів змінювала свою назву. Із дослідження В. Крижанівського «Викладачі Глухівського інституту (1874–1924)» (2017) випливає, що з кінця 1917 до початку 1919 р. викладачем української мови та літератури на словесно-історичному відділенні Глухівського інституту працював Дементій Григорович Онацький. Саме в ці роки (принаймні не пізніше 1921 р.) тут було створено мовно-літературну кафедру, на якій посади викладачів української мови обіймали Аркадій Вікторович Кириченко і Тетяна Вікторівна Пашкевич (до заміжжя Дорошенко). Окрім того, членами цієї кафедри були Єфросинія Григорівна Сагарда (викладач української мови і літератури) й Павло Федорович Іваницький (викладач українознавства).

Архівні матеріали свідчать про те, що 1933 р. у Глухівському педагогічному інституті було п’ять факультетів, у тому числі мовно-літературний. Після закінчення Другої світової війни було відновлено мовно-літературний факультетз українським і російським відділеннями, який із вересня 1955 р. став називатися факультетом мови і літератури. Відомо, що на початку 1950-х років (очевидно, з 1952 по 1955 р.) кафедру української мови очолював кандидат філологічних наук, доцент Іван Григорович Чередниченко (1898 р. н.), який одночасно виконував обов’язки директораз навчальної та наукової роботи.

У ці ж роки українську літературу в Глухівському інституті викладав Юрій Петрович Ступак (1911 р. н.), який у 1953 р. захистив кандидатську дисертацію «Слов'янська тема в українській літературі 40–50 рр. XIX ст. (Романтизм і Шевченко)»,після чого очолив кафедру української літератури Сумського педагогічного інституту.

З 1956 по 1965 р. посаду старшого викладача української мови обіймала Агафія Михайлівна Мукан (1922 р. н.), яка 1960 р. була нагороджена знаком «Відмінник народної освіти УРСР», а 1962 р. призначена на посаду декана факультету педагогіки і методики початкової освіти.

У 1970–1983 рр. на посадах ст. викладача, в. о доцента та завідувача кафедри мов і літератури (з 1972 р.) працював кандидат педагогічних наук Андрій Тимофійович Гамалій (1923–1983).

24 серпня 1998 року у зв’язку з відкриттям факультету української мови і літератури у Глухівському державному педагогічному-інституті імені С.М. Сергєєва-Ценського на основі кафедри української мови і літератури було створено дві окремі кафедри: кафедру української мови та методики її викладання й кафедру української літератури та методики її викладання.

Кафедру української літератури та методики її викладання (вона декілька разів змінювала свою назву та професорсько-викладацький склад) очолила кандидат педагогічних наук, доцент Олена Миколаївна Семеног, яка майже двадцять років працювала у Глухiвському державному педагогiчному інституті (університеті з 2001 р.) на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри.1999 р. за ініціативи О. М. Семеног було створено науково-дослідну лабораторію «Формування культуромовної особистості майбутнього вчителя-словесника», яку вона очолила на громадських засадах. Напрацювання членів лабораторії було представлено на Х ювілейній Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта України – 2007». Нині доктор педагогічних наук, професор О. М. Семеног обіймає посаду завідувача кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

37 років на кафедрі працював кандидат філологічних наук, доцент Генріх Степанович Ковальчук (19362017) – автор програм курсу «Дитяча література» для педвузів (1976 р. і 1985 р.), книг для читання та багатьох інших розвідок (наприклад, про життєву долю і художній доробок Т. Шевченка, З. Тулуб, І. Нечуя-Левицького, І. Франка тощо).

У 1985–2001 рр. на кафедрі працювала старший викладач Катерина Григорівна Соп’яненко. Вона читала такі курси, як практикум із виразного читання та основ культури мовлення, методика викладання української літератури в школі та ін., підготувала кілька методичних посібників для студентів факультету української мови та літератури, зокрема «Творчий пошук нових форм, методів і засобів вивчення української літератури у сучасній середній загальноосвітній школі» (1999). Нині Катерина Григорівна знаходиться на заслуженому відпочинку.

З вересня 2002 до лютого 2003 р. завідувачем кафедри української літератури була доктор педагогічних наук, професор Галина Йосипівна Давиденко (19532011), а потім по вересень 2005 р. – кандидат педагогічних наук, доцент Володимир Йосипович Гриневич. З вересня 2005 по червень 2009 р. посаду завідувача кафедри української літератури обіймала кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Олександрівна Базиль. Нині доктор педагогічних наук Л. О. Базиль працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Відповідно до рішення вченої ради університету від 29 травня 2009 р. на основі двох філологічних кафедр було створено кафедру української мови та літератури як випускову. 2011 р. до неї було приєднано викладацький склад кафедри зарубіжної літератури.

Кафедра зарубіжної літератури як окрема структурна одиниця філологічного факультету вперше в історії педагогічного вишу була створена 2002 р. у відповідності з рішенням вченої ради (протокол №4 від 30.12.2002 року). У зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів університету назва кафедри та її склад кілька разів змінювалися. Однак усі роки її діяльності обов’язки завідувача виконувала доктор педагогічних наук, професор Давиденко Галина Йосипівна. Під її керівництвом у різний час на кафедрі працювали Кочубей Л.В., Мілютіна О.К., Чайка О.М., Гричаник Н.І., Кушнєрьова М.О., Стрельчук Г.М., Клейменова Т.В., Пінчук І.О., Кардашова Н.В., Ємельяненко Л.В., Загородня І.В., Гурець М.П., Стаховський С.М., Строй О.В. Їм активно допомагали старші лаборанти: Лісневська І.А., Самоброд Н.В., Шаповалова А.В. Набутий досвід став основою для розробки і підготовки до друку навчальних посібників із зарубіжної літератури із грифом Міністерства освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів. Деякі з них були видані повторними тиражами. Це, наприклад: Давиденко Г.Й. «Історія західноєвропейської літератури раннього і зрілого Середньовіччя» (2006); Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. «Історія зарубіжної літератури Середніх віків та доби Відродження» (2007); Давиденко Г.Й., Величко М.О. «Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст.» (2007; 2-ге вид. – 2009 р., 3-тє вид. – 2011 р.); Давиденко Г.Й., Чайка О.М. «Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст.» (2007; 2 –ге вид. – 2009 р., 3-тє вид. – 2011 р.); Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І. «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.» (2007; 2 – ге вид. – 2009 р., 3-те вид. – 2011 р.); Давиденко Г.Й., Чайка О.М., Гричаник Н.І., Кушнєрьова М.О. «Історія новітньої зарубіжної літератури» (2008).

У 2009 р. колектив кафедри випустив низку електронних посібників. Окрім того, було започатковано серію навчальних посібників «Постмодернізм: художня вигадка та буденна реальність», у якій представлено творчість найпопулярніших зарубіжних письменників. Серед них: «“Театр абсурду” як один із модерністських напрямків у драматургії ІІ половини ХХ століття» (2005); «Роман-антиутопія у контексті світової літератури» (2006) та ін.

У тому ж 2009 р. була започаткована серія навчальних посібників «Славетні імена. До ювілею», яка представлена, зокрема, такими виданнями: «Олександр Пушкін і Микола Гоголь у контексті світової літератури» (2009); «Духовні скарби художнього світу митців світового письменства» (2010).

За участь у Всеукраїнському конкурсі «Мій друг – підручник» колектив кафедри 2008 р. був нагороджений грамотою Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України, видавництвами «Шкільний світ», «Ґенеза» за 1 місце в номінації «Кращий опис роботи» за підручниками Є.Волощук для 5 та 6 класів «Зарубіжна література». За результатами рейтингу з наукової роботи кафедра неодноразово займала перші місця й була нагороджена ректоратом університету комп’ютерною технікою.

2011 р. у зв’язку з передчасною смертю завідувача Г.Й. Давиденко кафедра зарубіжної літератури як окрема структурна одиниця університету припинила своє існування, а викладачі продовжили свою педагогічну й наукову діяльність на кафедрі української літератури та методики її викладання, яка продовж останніх дев’яти років кілька разів реорганізовувалася та змінювала свою назву. Тепер вона називається кафедра української мови, літератури та методики навчання.

Із червня 2009 р. і до сьогодні колектив очолює доктор філологічних наук, професор Анатолій Олександрович Новиков. Завдяки чому стало можливим ліцензування ОС «магістр» іосвітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 10.01.01. – українська література (20102017 рр.). Під керівництвом професора А. О. Новикова було захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (доктора філософії): «Концепт історії у літературній творчості Олександра Довженка» (Н. В. Троша, 2015 р.); «“Гоголівський текст” в українській літературі другої половини ХХ – початку ХХІ століття» (М. О.Кушнєрьова, 2017 р.); «Типологія жіночих характерів у літературній спадщині Олександра Довженка» (С. О. Максимчук-Макаренко, 2017 р.).

За часи існування кафедри для читання окремих курсів за сумісництвом залучалися провідні вчені. Серед них: доктор педагогічних наук, професор Н. Й. Волошина, доктор філологічних наук, професор Л. І. Мацько, доктор педагогічних наук, професор О. М. Семеног. Під керівництвом член-кореспондента АПН України, професора, доктора педагогічних наук Ніли Йосипівни Волошиної (1940–2010) було створено наукову школу з методики викладання української літератури у вищій та загальноосвітній школі, захищено дисертаційні дослідження викладачами кафедри – В. Й. Гриневичем (2001), Н. В. Гоголь (2004), Т. І. Дятленко (2005), С. П. Приваловою (2009).

За два десятиліття функціонування кафедри було надруковано монографічні дослідження, навчально-методичні посібники, програми, методичні рекомендації, збірники наукових праць, статті. Серед найбільш вагомих публікацій – монографії: «Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика» (за ред. О.І. Мацько, О.М. Семеног; авторський колектив: Н. Гоголь, Т. Дятленко, С. Привалова, О. Земка, Д. Мареєв) (2008), Новиков А.О. «Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ ст.» (2011), Дятленко Т.І. «Педагогічна практика – основа фахової вправності майбутнього вчителя-словесника» (за ред. Г.П. Кузнецової) (2013), Новиков А.О. «Український театр і драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ ст.» (2015), Новиков А.О., Троша Н. В., Максимчук-Макаренко С.О. «Літературні пріоритети Олександра Довженка» (за ред. професора А.О. Новикова) (2016), «Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (за наук. ред. М.С. Вашуленка) (2017), навчально-методичні посібники: Гоголь Н.В. «Формування в учнів основної школи (56 класи) естетичної оцінки художнього твору в системі безперервної літературної освіти» (2007), Семеног О.М., Базиль Л.О., Дятленко Т.І. «Практика в системі фахової освіти вчителя-словесника» (2008), Привалова С.П. «Вивчення мови художнього твору на уроках української літератури в старших класах школи» (2008), Семеног О.М., Базиль Л. О., Дятленко Т. І. «Фахова практика вчителя-словесника» (2011), Новиков А.О. «Український театр на уроках літератури» (2011), Новиков А.О. «Українська драматургія на уроках літератури» (2012), Привалова С.П. «Вивчення мови художнього твору в загальноосвітній школі» (2013), «Вивчення творчості Олександра Довженка в школі» (А.О. Новиков, В.Й. Гриневич, С.П. Привалова, С.О. Максимчук-Макаренко, Н.В. Троша, за ред. проф. А.О. Новикова) (2014), Новиков А. О. «Український театр у загальноосвітній школі (ХVІІ – перша половина ХІХ ст.)» (2016), Дятленко Т.І. «Практикум з методики навчання української літератури в середніх навчальних закладах» (2016) та ін.

З 2004 р. кафедра спільно з Сосницьким літературно-меморіальним музеєм О. Довженка проводить усеукраїнські Довженківські читання.

Нині на кафедрі української мови, літератури та методики навчання працюють двадцять два досвідчені фахівці, якіна високому професійному рівні поєднують навчально-методичну і науково-дослідну діяльність: доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри Анатолій Олександрович Новиков; кандидати педагогічних наук, доценти Наталія Олексіївна Баранник, Наталія Валеріївна Гоголь, Володимир Йосипович Гриневич, Тетяна Іванівна Дятленко, Валентина Антонівна Каліш, Галина Петрівна Кузнецова, Ірина Олексіївна Кухарчук, Любов Василівна Лучкіна, Світлана Павлівна Привалова, Світлана Василівна Цінько; кандидати філологічних наук, доценти Наталія Сергіївна Медвідь, Ірина Вікторівна Холявко; кандидати педагогічних наук, старші викладачі Олександр Іванович Земка, Олена Михайлівна Корчова; кандидати філологічних наук, старші викладачі Марина Юріївна Кабиш, Тетяна В’ячеславівна Клейменова, Марина Олександрівна Кушнєрьова, Наталія В’ячеславівна Троша; кандидат педагогічних наук, асистент Олена Миколаївна Чайка; кандидат філологічних наук, асистент Дмитро Анатолійович Марєєв; асистент Наталія Іванівна Гричаник. Сприятливий для роботи мікроклімат на кафедрі забезпечують старші лаборанти Олена Іванівна Куценко та Ірина Андріївна Лісневська.

Викладачі кафедри є членами редакційної колегії фахового видання «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» (доктор філологічних наук, професор А. О. Новиков, кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор Г. П. Кузнецова, кандидат педагогічних наук, доцент В. А. Каліш). Відповідальний секретар – кандидат філологічних наук, доцент І. В. Холявко.

При кафедрі працюють дві науково-дослідні лабораторії: довженкознавства (керівник – доктор філол. наук, проф. А. О. Новиков) і «Східне Полісся: мовна ситуація в просторово-часовому вимірі» (керівник – кандидат філол. наук Д. А. Марєєв).

На кафедрі періодично видаються дві наукові збірки – «Довженківські читання» (відповід. редактор – доктор філол. наук, професор А. О. Новиков) та «Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки» (гол. редактор кандидат педагогічних наук, доцент В. А. Каліш).

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru