Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

НАШ УНІВЕРСИТЕТ - ЦЕ ТРАДИЦІЇ ТА 147-річна ІСТОРІЯ

У вересні 1933 р. в Глухівському педагогічному інституті функціонували п’ять факультетів, один із яких – мовно-літературний.

У 1946 р. відкрито мовно-літературний факультет (з українським і російським відділеннями).

Певний період на факультеті працювали відомий мовознавець і методист, канд. філол. наук Ю. П. Ступак, канд. філол. наук І. Г. Чередниченко.

Із вересня 1955 р. був створений факультет мови і літератури (із російським і українським відділеннями).

Новітня історія Навчально-наукового інституту філології та історії бере свій початок у серпні 1998 року, коли на базі факультету підготовки вчителів початкових класів, який готував фахівців за спеціальністю «Учитель початкових класів та української мови і літератури», було створено факультет української мови і літератури, на якому здійснювалася підготовка фахівців за спеціальністю «Українська мова і література». Очолив факультет канд. філол. наук, доц. Володимир Михайлович Куриленко.

У зв’язку з реорганізацією кафедри української мови і літератури на факультеті було створено дві кафедри: української мови і методики її викладання (завідувач канд. пед. наук Валентина Олексіївна Собко) та кафедру української літератури і методики її викладання (завідувач канд. пед. наук Олена Миколаївна Семеног).

У 2002 році було створено філологічний факультет у зв’язку з підготовкою фахівців за двома спеціальностями – «Українська istanbul escort мова і література» та «Мова і література (англійська)».

Підготовку вчителів української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури для закладів загальної середньої освіти окремих регіонів України здійснювали кафедри української мови і методики її викладання (завідувач канд. пед. наук Валентина Антонівна Каліш); української літератури і методики її викладання (завідувач канд. пед. наук Людмила Олександрівна Базиль), кафедра іноземних мов (завідувач д-р пед. наук, проф. Наталія Арсенівна Пашківська), кафедра зарубіжної літератури (завідувач д-р пед. наук, проф. Галина Йосипівна Давиденко) не лише в базовому закладі, а й на навчально-консультаційних пунктах (м. Могилів-Подільський Вінницької обл., м. Бар Вінницької обл., м. Кременчук Полтавської обл., м. Севастополь).

У 2009 р. на базі кафедри української мови та методики її викладання та української літератури та методики її викладанняутворено кафедру «Української мови і літератури» як випускову з професійно-практичної (фахової) підготовки за напрямом 6.020303 Філологія. Українська мова і література за спеціальністю 8.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література (завідувач д. філол. наук, професор Анатолій Олександрович Новиков).

Із 2010 р. на філологічному факультеті функціонують кафедри української мови та методики її викладання; кафедра української, зарубіжної літератури та методики викладання; іноземних мов та методики викладання.

У 2011 році на базі факультету було створено Навчально-науковий інститут гуманітарної освіти у зв’язку з ліцензуванням напряму підготовки «Історія». Підготовку бакалаврів за спеціальністю «Історія» здійснювала кафедра історії, правознавства та методики навчання.

У травні 2015 р. Навчально-науковий інститут гуманітарної освіти було реорганізовано у факультет філології та історії.

З початку 2021 року реорганізовано в Навчально-науковий інститут філології та історії.

На сучасному етапі  здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

  • 014 Середня освіта «Українська мова і література» – за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр». Випускова кафедра  української мови, літератури та методики навчання;

  • 014 Середня освіта (Англійська мова і література), освітньо-професійна програма «Середня освіта (Мова і література (англійська))» - за освітніми ступенями «Бакалавр» «Магістр». Випускова кафедра – іноземних мов та методики викладання;

  • 014 Середня освіта «Історія» за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»Випускова кафедра  історії, правознавства та методики навчання.

    Ефективну підготовку здобувачів освіти за названими спеціальностями у Навчально-науковому інституті здійснюють 36 викладачів: 3 професори; 18 кандидатів наук, доцентів; 13 кандидатів наук, старших викладачів; 2 асистенти.

Сьогодні у Навчально-науковому інституті філології та історії здобуває освіту близько 200 здобувачів вищої освіти за денною та заочною формами навчання.

Упродовж усього періоду становлення й розвитку структурного підрозділу університету відбувається тісна співпраця з закладами вищої освіти (Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С. Макаренка, Інститутом філології та журналістики Херсонського державного університету, Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля, факультетом української філології та літературної творчості ім. А.Малишка НПУім. М.П. Драгоманова, НАціональним авіаційним університетом, Уманським державним університетом імені Павла Тичини та ін.), з відділами освіти Сумщини, закладами загальної середньої, фахової передвищої освіти, педагогічними училищами та коледжами.

Крім того, здійснюється співпраця з відділом навчання української мови та літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України з питань підготовки науково-педагогічних кадрів, спільної участі у презентації та рецензуванні нових підручників, розроблених науковими співробітниками відділу навчання української мови та літератури тощо.

Кращі здобувачі освіти мають можливість упродовж літа працювати в мовних таборах країн Європи; брати участь у міжнародних програмах Work and Travel (США), Soziales Jahr(Німеччина), Aupair (Німеччина). У межах програми академічного обміну, започаткованого проектом мобільності Erasmus+, відбувається академічний обмін здобувачами вищої освіти, викладачами.

Навчальна робота  тісно поєднується з науковою та позанавчальною. Нагородою за високі успіхи здобувачів вищої освіти є іменні стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, голови Сумської облдержадміністрації. Здобувачі освіти мають змогу публікувати власні наукові дослідження в щорічному збірнику наукових праць, беруть участь у багатьох конкурсах та олімпіадах, творчих фестивалях (Всеукраїнські фестивалі «Весняна хвиля», «Барви осені»  та ін.). Із 2000 року діє студентська літературна студія «Слово», видаються збірки поезій, проводяться зустрічі з цікавими людьми.

Оперативне вирішення питань з організації освітнього процесу, методичної, наукової, організаційної, виховної і профорієнтаційної роботи здійснює деканат ННІ.

Директор Навчально-наукового інституту філології та історії – кандидат історичних наук, доцент Чумаченко Олена Анатоліївна. Організаційну роботу із здобувачами освіти денної та заочної форм навчання здійснюють провідні фахівці деканату.

Метою діяльності Навчально-наукового інституту філології та історії є: забезпечення інтеграції у світовий освітній, науковий та культурний простір;започаткування та розвиток взаємовигідного співробітництва із зарубіжними закладами вищої освіти, міжнародними організаціями, програмами тощо; здійснення міжнародного співробітництва за такими напрямами:

– участь у програмах двостороннього міждержавного обміну здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними та науковими працівниками;

– відрядження за кордон науково-педагогічних та наукових кадрів для викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів Глухівського НПУ ім. О. Довженка з іноземними партнерами;

– стажування та навчання за кордоном здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних та наукових працівників;

– проведення спільних наукових досліджень.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru