Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 

7_корпус.JPG

Мета та основні завдання діяльності факультету:

Стратегічна мета - реалізація  зростаючих освітніх та культурних потреб громадян України, забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до діючих вітчизняних і міжнародних освітніх стандартів та високого рівня конкурентоспроможності випускників на ринку праці, підвищення їхньої професійної мобільності та гнучкості; підтримка  позитивного  іміджу  факультету  в  усіх  сферах  діяльності: науковій,  освітній, економічній, громадській тощо;  об′єднання зусиль колективу для збереження традицій набутого та створення умов для становлення факультету філології та історії. Головні напрями діяльності відповідають Закону України “Про вищу освіту”, Статуту Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Положення про факультет.

Метою  діяльності факультету є підтримка і зміцнення провідних його позицій в  регіоні  та  країні  як  центру  формування  еліти  філологічної та історичної  освіти,  здатної  проводити  фундаментальні  та  прикладні  дослідження;  пошук  і  залучення  талановитої   молоді   до   участі   в   розвитку   філологічних та історичних  наукових   шкіл,  розробки    та  впровадження      інноваційних    інформаційних     технологій    у  професійній та повсякденній діяльності людини.

 

 

         Для   досягнення   поставленої   мети   необхідне   вирішення   таких  завдань:

 • удосконалення та розвиток навчального процесу відповідно  до потреб  ринку;
 • диверсифікація     освітньої  та   наукової   діяльності,  що    передбачає відкриття  нових  спеціальностей  і  спеціалізацій  гуманітарних   напрямів, спеціальностей;
 • персоніфікована  робота  зі  вступником  із  використанням  усіх  форм  комунікаційної     взаємодії:  агітаційні   виступи,    дні   відкритих    дверей,  факультетський  портал,  мобільний  зв'язок,  соціальні  мережі,  залучення  до  студентських виховних і культурно-масових заходів;
 • відпрацювання механізмів щодо створення системи селективного відбору талановитої молоді;
 • удосконалення      менеджменту      факультету      на   основі    сучасних  комп'ютерних  технологій,  що   забезпечують    ефективне  вирішення  завдань  планування,  обліку,  аналізу  й  регулювання  функціональної  діяльності,  що  є  основою рейтингового оцінювання викладача, кафедри, факультету  в цілому;
 • постійний  розвиток  і  вдосконалення  баз  виробничих  і  навчальних  практик у системі професійної підготовки;
 • розвиток    зв'язків  з  вищими     навчальними     закладами    країни   та  зарубіжжя,  розробка  та  реалізація  механізмів  обміну  студентів  з  метою забезпечення подвійної магістерської підготовки;
 • використання наукових досліджень факультету у процесі навчання;
 • активізація  діяльності  провідних  учених  факультету  у  вдосконаленні  процесів вітчизняної та світової освіти і науки. 

Факультет філології та історії  Глухівського  національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  розпочав свою діяльність у серпні  1998 року як факультет української мови  і літератури, на якому здійснювалася підготовка фахівців за спеціальністю «Українська мова і література».

У 2002 році було створено філологічний факультет у зв’язку з підготовкою фахівців за двома спеціальностями – «Українська мова і література» та «Мова і література (англійська)».

У 2011 році на базі факультету було створено Навчально-науковий інститут гуманітарної освіти у зв’язку з ліцензуванням напряму підготовки «Історія».

У травні 2015 року Інститут було реорганізовано у факультет філології та історії.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

 • «Українська мова і література» - за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр», освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст». Крім того, діє аспірантура за спеціальністю «Українська література».

Випускова кафедракафедра української мови, літератури та методики навчання (завідувач – доктор філологічних наук, професор Новиков Анатолій Олександрович).

 • «Мова і література (англійська)» - за освітніми ступенем «Бакалавр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст».

Випускова кафедракафедра іноземних мов та методики викладання (завідувач – доктор педагогічних наук, професор Лавриченко Наталія Миколаївна)

 • «Історія» - за освітніми ступенями "Бакалавр", "Магістр", "Доктор філософії".

Випускова кафедракафедра історії, правознавства та методики навчання (завідувач – доктор історичних наук, професор Абакумова Вікторія Іванівна).

   

Підготовка здійснюється відповідно до ліцензії  АЕ № 527662

Шифр та найменування галузі знань

Освітній ступінь (ОКР) Код та напрям підготовки бакалаврів (назва спеціальності) Ліцензований обсяг Термін дії ліцензії
Денна Заочна
01 Освіта Бакалавр

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

75 115 01.07.2022

014.03 Середня освіта (Історія)

50 50 01.07.2025

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

75 65 01.07.2021
Спеціаліст

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

75 105 01.07.2022

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

75 55 01.07.2021
Магістр

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

25 25 01.07.2022

014.03 Середня освіта (Історія)

25 - 01.07.2017

0203 Гуманітарні науки

Бакалавр 6.020302 Історія* 50 50 01.07.2025
6.020303 Філологія (українська мова і література)* 75 115 01.07.2022
6.020303 Філологія (англійська мова)* 75 65 01.07.2021
Магістр 8.02030201 Історія* 25 - 01.07.2017

Сьогодні на факультеті навчається близько 600 студентів за денною та заочною формами навчання.

Навчальна робота спрямовується на забезпечення високого рівня фахової підготовки майбутніх спеціалістів, їхнього професійного становлення. Увага педагогічного колективу зосереджується на постійному оновленні навчального матеріалу відповідно до вимог державних документів, що регулюють розвиток вищої освіти в Україні на сучасному етапі.

      Навчальна робота на факультеті тісно поєднується з науковою та позанавчальною. Нагородою за високі успіхи студентів є іменні стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, голови Сумської облдержадміністрації. Студенти мають змогу публікувати власні наукові дослідження в щорічному збірнику наукових праць.

 Студенти факультету традиційно є учасниками й переможцями багатьох конкурсів та олімпіад, творчих фестивалів (Всеукраїнські фестивалі «Весняна хвиля», «Барви осені»  тощо).

   Кращі студенти факультету мають можливість протягом  літа працювати в літньому оздоровчому таборі «Молода гвардія»,  мовних таборах  країн  Європи;  брати участь у міжнародних програмах Work and Travel (США), Soziales Jahr (Німеччина), Aupair (Німеччина).

  3 2000 року на факультеті діє студентська літературна студія «Слово», видаються збірки поезій, проводяться зустрічі з цікавими людьми.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru